<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 2 Januari 2009

Edisi 2 - Kerana Akulah Orang Yang Mengerti Tentang Diriku

saat ketika ia akan tidur. Lalu ia memuhasabah dirinya atas kerugiannya, dan keuntungannya hari itu. Kemudian memperbaharui taubatnya dengan bersungguh-sungguh antara dirinya dan Allah swt. Setelah itu tidurlah dia dalam keadaan taubat dengan bertekad untuk tidak menguIangi dosa yang sama setalah ia bangun nanti.” lbnul Qayyim menyebutkan hendaknya seorang Muslim melakukan hal seperti ini setiap malam. "Sehingga jika ia meninggal pada malam itu, maka ia meninggal dalam keadaan taubat. Dan jika ia bangun setelah tidur ia akan melakukan amal dengan semangat dan gembira kerana ajalnya belum menjemputnya, sampai tiba saatnya” Imam Ibnul Qayyim (Ar Ruuh, 79)

3. Memahami hidup, mempunyai tujuan dan ada batasnya.
Kerana hidup mempunyai tujuan dan ada batasnya, jadi semua harus berialan dengan penuh cermat, kehati-hatian, mengambil pelajaran dari kesalahan, menyusun perencanaan ke depan. Keadaan seperti ini merupakan penyebab seseorang dapat melakukan dialog dengan dirinya. Sebab orang yang tidak mempunyai kesesuaian dalam hidup dan tidak peduli dengan batas waktu hidupnya di dunia, susah mahu berdialog dengan jiwanya. Ia tidak merasa perlu memperbaharui perjalanan hidupnya, bahkan tidak merasa berkepentingan untuk memikirkan ke mana hidupnya akan berakhir. Itu sebabnya, Allah swt mengajak kaum beriman untuk memikirkan diri sendiri dan memperkirakan bagaimana keadannya kelak di akhirat. Allah swt berfirman, ”Wahai orang- tau, dikhawatirkan, kerana Al Quran menyebutkan jiwa dengan ungkapan sifat yang berbunyi ammaratun bisyu’. Allah swt tidak menyebutnya dengan kata aamirah bissuu tapi menggunakan shighah mubalaghalr yang dalam tata bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan seuatu sangat. Jadi, jiwa ini memang sangat banyak membisikkan keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati Allah swt. Itu sebabnya, Maimun bin Mahran rahimahullah juga mengatakan, "jiwa itu seperti partner yang berkhianat. Jika engkau tidak menperbaharui maka ia akan membawa pergi apapun yang engkau punya."

4. Hindari terlalu fokus pada peristiwa, tapi pada fokus hikmahnya.

Ini cara berikutnya agar kita tetap dapat memelihara kebiasaan untuk berdialog menanyakan diri sendiri. Yakni, kita tidak boleh mudah terpancing oleh peristiwa lalu. Kita pasti banyak mengalami peristiwa dan kejadian, tapi sebenarnya sedikit di antara kita yang mampu lebih melihat hikmah di baliknya.

Kita lebih sering melihat peristiwa lalu, isi, detail atau proses peristiwa bahkan kesan peristiwa, tetapi tidak pada apa yang ada di balik peristiwa itu. Orang yang mengalami hambatan dalam pekerjaannya, akan Iebih mudah menganggap penyebabnya adalah faktor keterbatasan dana, ketidak jujuran pihak Iain, keadaan sial yang manimpanya, dan semacamnya. Jika situasi itu yang terbangun dalam diri seseorang, maka yang muncul keluar adalah kemarahan, emosi, dan mencari pelempiasan nafsu kemarahan itu kepada pihak Iain. Padahal, kemarahan, kekesalan, kegundahan itu tidak Iain, ia menjadi beban bagi diri sendiri.

Tidak banyak orang yang mahu melihat suatu permasalahan dari kesalahan yang datangnya dari diri sendiri. Sedikit saja orang yang mahu memandang suatu kesuIitan itu sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah swt, setelah ia berusaha semampu mungkin, dan pasti Allah swt mempunyai target hikmah yang lain di balik kesulitan yang dialami. Melihat hikmah di balik peristiwa menjadikan kita tidak terjebak pada kesusahan atau cabaran-cabaran yang muncul dari peristiwa itu. Berusahalah memandang hikmah di balik peristiwa yang membuat kita berfikiran, hingga kita dapat mengucapkan kalimat ”aIhamduIiIIah" sebagai bukti ketenangan dan kepasrahan jiwa kepada AIIah swt. Di saat itu, kita akan Iebih merasakan ketenangan yang positif, dan kedamaian yang dapat mengalirkan kekuatan Iain untuk berbuat yang lebih baik.

5. Hikmah dapat juga diambil dari peristiwa yang dialami pihak Iain

Pengalaman siapapun adalah guru yang baik untuk dijadikan pelajaran. Setiap orang mempunyai pandangan berbeza terhadap peristiwa yang dilihat, dibaca atau didengarnya dari orang Iain. Sebuah kejadian yang sama boleh jadi mempunyai sudut pandang hikmah yang berbeza-beza dari setiap otak seseorang. Cara mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami pihak Iain adalah dengan memahami dan mendalami sesuatu di baliknya. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari melihat penderitaan orang miskin. Banyak pelajaran yang harusnya kita manfaatkan kala seseorang mendapat kebahagiaan kerana cita-citanya tercapai. Mengapa dia dapat mancapai keinginannya itu? Mengapa kita merasakan hidup ini berjalan Iambat?

Perhatikanlah dan menghayallah dengan hal yang menarik ini.
Bila kita sedang mengalami kesulitan hidup kerana kehimpitan keperluan hidup, maka kita dapat melemparkan ingatan pada burung dan cacing. Rasulullah saw pernah mengigiminasi orang yang bertawakkal itu ibarat burung yang berusaha mencari cacing dan menyerahkan hasilnya kepada Allah swt. Tapi ketika petang hari ia pulang dalam keadaan perutnya telah terisi makanan. Saat ia harus terbang di pagi hari, tidak terbayang kemana dan dimana ia harus mencari makanan yang diperlukan. Memang bila di perhatikan, tidak setiap waktu, burung mendapatkan makanan dan kenyang, serta dapat membawa rezeki makanan untuk anak-anaknya.

Adakalanya, burung pun terpaksa berpuasa untuk memberi makan keluarganya. Seekor burung saja pulang tanpa membawa apa-apa buat keluarganya sehingga ia dan keIuarganya harus "berpuasa”. Meski demikian, burung tidak pernah terfikir untuk bunuh diri misalnya dengan sengaja terjun ke sungai, untuk mengakhiri penderitaannya. Burung tetap yakin akan rezeki yang dijanjikan Allah.

Lihatlah juga haiwan yang Iebih Iemah dari burung, iaitu cacing Haiwan yang tidak mempunyai kemudahan yang layak untuk bertahan hidup,kerana ia tidak mempunyai kaki, tangan, atau bahkan mungkin ia juga tidak mempunyai mata dan telinga.
Tetapi ia adalah makhluk hidup juga dan, seperti makhluk hidup lainnya. Ia mempunyai perut yang apabila tidak diisi maka ia akan mati. Tapi Iihatlah, dengan segala keterbatasannya, cacing ticlak pernah putus asa mencari rezeki, Bagaimana dengan kita? Adakah cermin diri kita menyebutkan bahawa kita adalah orang yang pandai menyerah dan putus asa kerana menghadapi kesulitan demi kesulitan.

Kita memang memerlukan ruang untuk bercermin dengan diri sendiri. Sekali Iagi, kerana memang kitalah selain Allah, pihak yang paling mengerti tentang kekurangan dan kelebihan diri, dosa dan ketaatan yang dilakukan. Kerana akulah orang yang paling mengerti tentang diriku sendiri. Maka, bertanyalah pada diri sendiri. Bercerminlah pada jiwa sendiri, Lihatlah bagaimana keadaan jiwa dan diri kita. Mari bertanya, "Apa khabar diriku?”

Waallahu'alam bishowab..


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.