<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d6887039431785296270', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 31 Mac 2009

Majlis Iman

Suatu ketika Ibnu Rawahah menarik tangan Abu Darda’ ra seraya mengatakan, “Akhi, ta’nul nu’minu sa’ah.” Saudaraku, mari sejenak kita beriman. Ibnu Rawahah ingin mengajak sahabatnya, Abu Darda, untuk duduk, bertafakkur, berzikir, saling menasihati, berdiskusi tentang kebaikan, mengenali jalan-jalan taubat, menganjurkan infaq, berpuasa, solat malam, dan lain-lain.

Saudaraku, kita sangat memerlukan adanya majlis dan forum yang dapat mengasah dan memperbaharui iman seperti itu. Rasulullah pun pernah berwasiat bahawa keimanan kita dapat lusuh ibarat pakaian, Kerananya ia berpesan agar kita selalu memperbaharui iman.

Dahulu, para ulama dan salafusoleh umumnya mempunyai majlis tertentu untuk meningkatkan iman. Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta salah seorang ulama, Abu Bakr bin Amr bin Hazm rahimahullah, untuk duduk memberi ta’lim bagi diri dan rakyatnya. Seorang tabi’in yang bernama Alqamah bin Qais An Nakhi mengatakan “Mari berjalan bersama kami untuk saling menambah iman.”

Ya, untuk menambah iman, untuk melembutkan hati, untuk menjadikan jiwa kita sensitif dengan kebaikan dan keburukan. Untuk itu kita memerlukan comunity. Kita memerlukan sebuah majlis. Kita memerlukan sebuah lingkungan kecil yang dihadiri oleh saudara seiman yang dapat memuaskan dahaga dan membersihkan hati. Itulah yang dimaksud dengan majlis kaum beriman, “Kalau engkau merasakan hatimu kasar maka duduklah dengan para ahli zikir, dan orang-orang zuhud, “ ujar Ahmad bin Abi Hawari. Sampai-sampai seorang tokoh tabi’in terkenal Maimun bin Mahran pun pergi ke rumah tokoh tabi’in Hasan Al Bashri dan mengetuk pintunya sambil berkata, “Ya Abu Said (julukan Imam Hasan Al Bashri), aku merasakan kekasaran dalam hatiku, kerana itu, bantulah aku untuk melembutkannya.”

Saudaraku, bersyukurlah bila kita telah menemukan dan memiliki majlis-majlis iman seperti itu. Atau bila ada di antara kita yang belum menemukannya, carilah majlis-majlis seperti itu, di manapun, kerana dalam hidup ini kita memang memerlukannya. Itulah terminal peristirehatan yang paling baik dan paling melapangkan jiwa dalam menghadapi kepenatan jiwa raga, kegundahan hati, dan kelelahan fikiran mengharungi bahtera kehidupan dunia yang amat luas ini. “Saudara-saudaraku lebih aku cintai daripada keluarga dan anak-anakku,” kata Imam Hasan Al Bashri. Ia melanjutkan, “Keluargaku mengingatkanku dengan dunia, sedangkan saudara-saudaraku mengingatkanku dengan akhirat.” (Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali). Semakin sering kita melakukan perjumpaan dan bertemu dengan majlis-majlis seperti ini, semoga semakin bertambah pula kadar keimanan kita.

Umar bin Khattab sangat menghargai kenikmatan majlis ini dengan mengatakan, “Tidak ada nikmat kebaikan yang Allah berikan setelah Islam, selain saudara yang soleh. Maka, jika salah seorang kalian merasakan kecintaan dari saudaranya, peganglah kuat-kuat persaudaraan dengannya.” Malik bin Dinar mengistilahkan nikmat majlis dan berteman dengan orang-orang soleh itu dengan zuhud dunia. Ia mengatakan, “Ruh dunia ini hanya tiga. Bertemu dengan saudara seiman, solat tahajjud dengan membaca Al Qur’an, dan rumah kosong yang di dalamnya dibacakan zikri kepada Allah.”

Majlis keimanan ini akan melahirkan hati yang tenang kerana cinta di jalan Allah. Persahabatan yang diikat oleh kecintaan berjuang di jalan-Nya, yang selanjutnya akan mendapat balasan cinta Allah swt.
Wallahu a’lambishowab


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

Bahagian 2: Muthallibatu Ad Da’wah (Tuntutan Dakwah) - 1

Dalam membawa amanah dakwah, slogan ‘Jangan pernah takut, Maju pantang mundur, Berani kerana benar, rela mati demi kebenaran’ tidak boleh luntur melainkan harus tetap terpatri dalam sanubari aktivis dakwah. Melekatnya suntikan itu, membuat aktivis dakwah tidak akan lari ke belakang demi kemenangan dakwah ini. Kerana asy syaja’ah (keberanian) memikul amanah umat merupakan tuntutan dakwah.

Manakala Allah SWT. berbicara tentang penyelamatan dakwah, maka aspek asy syaja’ah ini yang selalu disebut-sebut oleh-Nya. Sebagaimana dalam Surah At Taubah: 40, ‘Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (iaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: “Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.” Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’.

Di samping itu sikap syaja’ah para aktivis menjadi sebab dakwah berkesinambungan di muka bumi ini. Dengan syaja’ah dakwah ini berjalan terus sekalipun harus melewati bukit berduri ataupun tembok besar. Beresiko berat ataupun ringan. Dengan keberanian para pejuang dakwah, ajaran Islam ini menambah ke berbagai pelusuk dunia bahkan sampai pada diri kita saat ini. Padahal bila dilihat tentangan dan rintangan yang dihadapi sangat berat. Tentangan alam, geografi, budaya, mahu pun rintangan dari musuh-musuh dakwah. Tanpa keberanian mereka, perjalanan dakwah ini akan tertatih-tatih lantaran ketakutan yang melemahkan gerak dakwah ini.

Da’aimu Asy Syaja’ah (bentuk Keberanian)

Sikap asy syaja’ah merupakan tuntutan dakwah maka para aktivis mesti selalu semangat dan melatih keberaniannya agar kata takut dan pengecut tidak lagi melekat dalam dirinya. Takut dan pengecut tidak boleh ada dalam memperjuangkan dakwah. Adapun bentuk-bentuk yang menghantarkan diri seorang aktivis memiliki sifat asy syaja’ah adalah hal-hal berikut ini:

Al Iman bil Ghaib (Iman Dengan Yang Ghaib)

Dasar yang amat kukuh,untuk menguatkan sikap asy syaja’ah dalam diri penggerak dakwah adalah memperkuat keyakinannya akan hal-hal yang ghaib. Seperti yakin akan pertolongan Allah SWT. Yakin akan malaikat-malaikat-Nya yang sentiasa membantu orang yang memperjuangkan agama Allah SWT. Begitu pula yakin akan kehidupan akhirat yang ditentukan oleh amaliyah kita di dunia ini, khususnya amal-amal dakwah.
Keyakinan pada hal yang ghaib memunculkan sikap berani, tidak takut terhadap apa yang terjadi. Kerana semua yang bakal terjadi telah menjadi ketentuan dalam kehidupan seseorang. Ia merupakan takdir yang telah ditetapkan. Sebagaimana pengalaman nyata yang menarik dari seorang penggerak dakwah yang diancam atas perjuangannya selama ini. Tatkala di atas kepalanya diacukan pistol. Lalu sang pemukul mengatakan, ‘Mana Tuhanmu, Apakah ia dapat menyelamatkan kamu kalau picul pistol ini kugerakkan. Dan hancurlah otak kepalamu berkeping-keping. Jawab sang aktivis, Bila Tuhanku tidak mengizinkan pistol itu mengeluarkan peluru, maka aku tidak akan mati. Atau kalaupun pistol itu mengeluarkan peluru namun Tuhanku tidak menetapkan aku mati maka aku pun tidak akan mati’. Jawapan ini sebagai jawapan atas keyakinan pada Yang Ghaib, yakni Allah SWT.

Keyakinan semacam ini adalah buah dari tarbiyah yang telah menanamkan rasa takut hanya pada Allah SWT. dan sentiasa bergantung pada-Nya. Sehingga aktivis memiliki pegangan yang teramat kuat. Lantaran pegangan dirinya kepada yang Maha Kuat ia tidak pernah mundur menghadapi cubaan dan rintangan dakwah. Demikianlah hasil dari proses tarbiyah yang panjang, membina aktivis untuk sentiasa yakin dengan sebenar-benarnya pada kekuatan yang Ghaib.

Rasulullah SAW. telah mengingatkan Abu Bakar RA. akan keyakinan pada Rabbul Izzati. Di saat orang-orang kafir sudah berada di gua Tsur ingin membunuhnya. Abu Bakar merasa cemas, Ya Rasulullah, sekiranya salah satu dari mereka melihat ke arah mulut gua maka mereka pasti akan melihat kita. Nabi SAW. menenangkannya dengan menyatakan, ‘duhai Abu Bakar, apakah kamu mengira kita di sini Cuma berdua. Tidak, Abu Bakar, kita di sini bertiga. Janganlah takut dan gentar, Allah bersama kita.
Jiwa para aktivis tidak boleh luput untuk selalu berinteraksi pada Allah SWT. agar dikuatkan diri dan jiwa dalam memperjuangkan dakwah, kerana kemenangan para pejuang dakwah bukan ditentukan oleh kekuatan fizik, mental tapi melainkan kekuatan dari Yang Maha Perkasa.

Al Mujahadah Ala Al Khauf (Menaklukkan Rasa Takut)

Kenyataan ini merupakan watak alamiyah yang dimiliki setiap insan. Seperti takut terbakar, tenggelam, terjatuh di mangsa binatang buas dan lain sebagainya. Namun rasa takut semacam itu harus berada di bawah khauf syar’i yakni takut kepada Allah SWT. Sehingga setiap aktivis dakwah sepatutnya menaklukkan rasa takut thabi’inya dengan mengkedepankan rasa takut kepada Rabbbul Izzati. Dengan begitu mereka akan ringan dalam memperjuangkan dakwah, tidak maju mundur lantaran ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya.

Hal tersebut secara indah dapat dilihat pada kisah Nabi Musa AS., Ibrahim AS. dan Muhammad SAW. Rasa takut pada kemungkinan tenggelam ke laut merah teratasi oleh ketenangan, keyakinan dan keberanian Nabi Musa AS. yang sentiasa yakin Allah bersamanya dan akan menunjukinya jalan. Dan benar saja Allah memberinya jalan keluar berupa mukjizat berupa terbelahnya laut merah dengan pukulan tongkatnya sehingga dapat dilalui oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian laut itu menyatu kembali dan menenggelamkan Firaun beserta tentaranya.

Kisah yang tak kalah mencengangkan terlihat pada peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim AS. Rasa takut thabi’i terhadap api dan terbakar olehnya teratasi oleh rasa takut syar’i yakni takut kepada Allah saja. Dan subhanallah, pertolongan Allah datang dengan perintah-Nya kepada api agar menjadi dingin dan sejuk serta menyelamatkan Nabi Ibrahim AS.

Demikian juga apa yang dialami para murid-murid syeikh Umar Tilmisani yang harus menerima hukuman atas perjuangannya selama ini. Sang syeikh digugat jiwa dan imannya oleh murid-muridnya yang telah disiksa musuh-musuh dakwah. Ada yang digantung, ada yang dielektrik, ada yang dibunuh. Para murid meminta syeikh untuk keringanan hukuman yang mereka deritai kerana rasa takut yang luar biasa. Syeikh mengusir rasa takut murid-muridnya dengan menyatakan, ‘wahai murid-muridku. Musuh-musuh Allah itu dapat berbuat apa saja pada kita. Mereka mampu mencincang kita, mereka juga dapat menggantung kita, mereka juga dapat membunuh kita. Namun ada hal yang harus kamu yakini bahawa mereka tidak akan pernah melakukannya di tempat yang tidak ada Allahnya. Pasti Allah bersama kalian dalam berbagai keadaan’.

Selayaknya setiap aktivis dakwah selalu menundukkan rasa takut insaniyahnya dengan memenuhi rasa takut syar’inya. Sehingga yang selalu tertanam dalam dirinya hanya takut pada Allah semata. Dan tidak pernah gentar akan kekuatan-kekuatan selain Allah SWT.
Bersambung....


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

Rabu, 25 Mac 2009

Video Nawawi (Timb. Presiden BALADI 08) di Pertandingan Pidato Antarabangsa BM Piala TPMAlhamdulillah, dengan izin Allah dapat juga kami memuatkan video klip mantan timbalan presiden kami setelah kian lama mencari di youtube untuk satapan warga mada khasnya dan kepada seluruh penziarah BALADI.. untuk makluman, Saudara Nawawi ini adalah berasal dari Kampung Champ, Kemboja. Mula merantau demi ilmu di malaysia pada tahun 2004 sehingga kini. Beliau juga merupakan lepasan SPM 2008 di Maahad Darul Anuar dengan mendapat 3 1A, 2 2A, 1 3B, 2 4B, 1 6C, 5 7D.. Apa-apa pun tahniah buatnya..

Label: ,

Peristiwa Terkini

Assalamua'alaikum.. dalam minggu ini pihak BALADI, ingin berkongsi bersama antum wa antunna sekalian mengenai peristiwa tekini yang diterima oleh kami dalam minggu ini.

1. JASAMU DI KENANG..

23 MAC 2009 - Pada tarikh keramat ini dengan segala hormatnya matang la usia mantan pengetua maahad darul anuar kita pada sesi 2008 iaitu USTAZ HJ BAHARUDDIN BIN HJ MOHD NOOR sebagai Ketua Pemuda PAS Kawasan Kota Bharu (2007-2009). Ana yang turut hadir di jemput hadir ke Mesyuarat Agung Pas Kota Bharu juga merasa kehilangan seorang yang besar. Namun brgitulah lumrah sesebuah organisasi, pimpinannya silih berganti.. disini ana turut melampirkan slide show yang kami tayangkan pada Majlis Mesyuarat Agung Pas Kota Bharu 2009 yang di hasilkan oleh ana sendiri.2. TAHNIAH DAN SELAMAT BERJUANG!!

23 MAC 2009 - Pada tarikh keramat ini juga dengan segala hormatnya di tanzimkan bahawa bekas Penolong Kanan 1, Maahad Darul Anuar kita pada sesi (2000 - 2009) iaitu USTAZ HJ NASARUDIN BIN HJ MAHMUD MUHAIDIN telah dilantik sebagai Naib Ketua Pemuda PAS Kawasan Kota Bharu (2009-2011). Tahniah buat beliau dan kami doakan buat ustaz selamat berjuang!!

3. PERTANDINGAN NASYID PERINGKAT NEGERI KELANTAN SEKOLAH-SEKOLAH YIK


Pada hari Khamis ini, 26 MAC 2009 bertempat di Kompleks Balai Islam, Lundang, Kota Bharu akan di langsungkan Pertandingan Nasyid Peringkat Negeri Kelantan Sekolah selian Yayasan Islam Kelantan (YIK) pada jam 8.00 malam. Sehubungan dengan itu pihak kami menjemput antum wa antunna ke sana bagi memeriahkan majlis serta memberi dokongan kepada peserta dari bekas pelajar maahad darul anuar yang berjaya sampai ke peringkat negeri ini, yang kini belajar di SMU (A) MAAHAD MUHAMMADI PASIR MAS. Antara pelajar kita (ex-mada/APIM) yang mewakilinya ialah saudara ABDUL HADI BIN ABDUL SATAR iaitu Mantan Ketuas Umum Asrama Putera SMU (A) Maahda Darul Anuar Sesi 2008.

4. PENTOMIM SEMPENA KEPUTERAAN SULTAN KELANTAN

Pada hari selasa, 31 MAC 2009 bersempana Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Pihak kami menjumput antum wa antunna semua ke Istana Negeri Kelantan bagi bersama-sama memeriahkan Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Untuk makluman, pelajar asrama dari SMU (A) MAAHAD AMIR INDRA PETRA (MAIP) akan mengadakan pentomim khas bersepena majlis tersebut. Antara yang turut terlibat adalah bekas pelajar Maahad Darul Anuar yang kini menuntut di MAIP.

5. ADA APA DENGAN MADA30?

Hmmmm.. MADA30? apakah gerangannya agaknya ya.. untuk makluman antum wa antunna semua.. MADA3o adalah nama baru bagi tapak web bekas sekolah kita iaitu Maahad Darul Anuar (MADA). Walaupun tragedi lalu amat memeritkan untuk meninggalkan MADA cuma beralasan swasta.. Namun ianya adalah qada' qadar dan perancangan dari Allah swt. Jadi dari itu sama-samalah kita doakan MADA YIK dan MADA SWASTA ini kembali kepada SATU MADA sahaja.. Tiada Asobiyyah selepas ini.. Marilah sama-sama kita doakan kejayaan bersama..

"Ya Allah, Ya Tuhan kami! Ampunilah dosa kami bersama, lengkapkan budi pekerti kami bersama, sempurnakan usaha kami bersama, puaskan hati kami bersama terhadap rezeki pemberian-Mu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang Engkau halaukan daripada kami bersama.."

Dijemput bersama memeriahkan mada30 (MADA SWASTA) di http://www.mada30.com/


Label:

Khamis, 19 Mac 2009

Pengenalan Islam kepada yang bukan IslamBismillah, mungkin kita yang telah menerima hidayah dariNya, tapi adakah kita benar-benar memahami akan maksud Islam? Mungkin 5 minit menonton video ini, kita dapat memecahkan hijab yang selama ini menutup minda kita tentang apa itu Islam. Kepada yang bukan Muslim, selamat menjamu jiwa kalian dengan RahmatNya...

Wassalam

Label:

Rabu, 18 Mac 2009

Rehlah Mahabbah APIM 2009

Label:

Ahad, 15 Mac 2009

Bahagian 2: Ya Allah Gantilah Dengan Yang Lebih Baik

Keempat, "Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik" pada prinsipnya adalah kita meminta tambah. Maksudnya adalah prinsip penambahan kebaikan di atas kebaikan. Itu juga janji Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, “Dan Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketaqwaannya."

Ertinya, orang yang berusaha mencari hidayah, mencari petunjuk Allah dengan meniti Jalan iman dan islam, maka Allah pasti akan memberinya hidayah. Lalu sesudah itu, Allah menambahkan ke atas hidayah itu, hidayah lagi. Ini benar-benar kebaikan yang ditambah dengan kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan.

lni adalah ganti yang Iebih baik dari Allah SWT. Maka, "Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik’ ertinya juga, "Tambahkanlah atas yang sudah ada dengan yang Iebih baik." Hal inilah yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam soal ilmu. Seperti dijelaskan dalam Surah Thoha, "Dan katakanlah 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." dan yang harus kita turut Iakukan dan kita teladani. Kita harus meminta tambahan ilmu, meminta tambahan kesabaran, tambahan kedewasaan, tambahan rezeki yang halal, tambahan kematangan, tambahan kefahaman akan agama Allah, tambahan manfaat, tambahan kemampuan untuk dapat berbuat lebih banyak untuk agama dan kemanusiaan, dan seterusnya. ltulah sebaik-baik penggantian. Mengganti yang baik dengan yang Iebih baik. Menambah yang ada dengan yang Iebih baik Iagi.

Kelima, "Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik" pada prinsipnya adalah meminta ganti dengan yang lebih baik kepada Allah atas apa-apa yang hilang atau apa yang tidak dapat kita dapatkan. Sering kita kehilangan apa yang kita miliki. Prinsipnya, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka ketika hilang, kita diajarkan untuk memasrahkan diri kepada-Nya. Lalu meminta ganti. Bahkan meminta ganti dengan yang Iebih baik. Alangkah indahnya hidup sebagai orang mukmin. Allah memberi kita banyak kurnian.

Lalu bila ada yang hilang dari kita, kita diajarkan untuk meminta yang Iebih baik lagi, kepada-Nya. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, “Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, dan berilah aku gantian dengan yang lebih baik”.
Pada prinsipnya, kita harus menyedari tentang betapa, Allah Maha Memberi. Alangkah baiknya Dia. Memberi kita dengan yang lebih baik dan lebih banyak Iagi.

Pada akhirnya, meminta ganti yang Iebih baik adalah roh kehidupan yang harus tertanam dalam keperibadian kita. Kita harus berpandukan kepada prinsip penggantian yang Iebih baik. Panduan itu akan mendorong kita untuk menempuh syarat-syarat mendapat penggantian yang Iebih baik. Sebab itu semua tidak diberikan secara percuma. Meminta ganti yang Iebih baik, juga akan menumbuhkan semangat berprestasi secara terus menerus, dan menjadikan kita tidak segera puas, apalagi hanya dengan sedikit amal dan kebaikan kita.

` Setiap kali hari baru datang, setiap kali itu pula hari lama pergi. Bila hari ini tiba, maka kelmarin pun berlalu. Bila hari ini tiba, apakah kita telah meminta kepada Allah agar mengganti apa-apa yang ada pada diri kita dengan yang lebih baik? Dan apakah kita sudah memintanya dengan cara yang benar?.

WaallahuAlam bishowab..


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

Yakinlah, Setiap Kesulitan Pasti Mendatangkan Yang Lebih Baik

3. Lebih baik kerana dapat menambah keimanan, ketundukan dan kepasrahan pada Allah. Al Quran menyebutkan manusia mempunyai watak zaluumun kaffar, yakni zalim dan kufur terhadap nikmat Allah swt. Banyak di antara kita yang lupa menjalani kewajipan bersyukur kepada Allah swt, meskipun telah diberikan berbagai kenikmatan yang banyak. Justeru juga yang sering dirasakan manusia adalah, menganggap diri sendiri, selaku orang yang paling berat masalahnya, paling berat beban hidupnya, paling susah keadaannya. Kita kerap merasakan mendapat musibah, kesulitan, ujian yang sungguh berat, tapi melupakan ragam kenikmatan, kemudahan dan kemurahan Allah swt yang sangat jauh Iebih banyak dan kenikmatan, kemudahan serta kemurahan, semua (kenikmatan) itu baru dapat dirasakan ketika keadaan sudah berubah menjadi sebaliknya.

Kenikmatan dan kemudahan sering memancing diri untuk bersikap sombong, angkuh, bangga dan ujub lantaran seseorang merasa ia dapat melakukan apa saja yang diinginkan. Namun dengan adanya musibah dan ujian yang Allah swt berikan, maka penyakit-penyakit hati seperti itu dapat..sirna, lalu jiwa menjadi bersih kerana rahmat dan kurnia Allah. lmam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Hati dan roh dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat dari penderitaan dan penyakit, kebersihan hati dan roh itu tergantung sejauh mana penderitaan jasmani dan kesulitannya. " Lebih lanjut ia mengatakan, "Kalau bukan kerana cubaan dan musibah di dunia ini, nescaya manusia terkena panyakit hati seperti: al kibr (kesombongan), al ujub (bangga diri) dan al qaswah (keras hati). Padahal sifat-sifat itulah yang menyebabkan kehancuran bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Di antara rahmat Allah, kadang-kadang manusia tertimpa musibah, sehingga dirinya terlindungi dari berbagai penyakit hati dan terjaga kemurnian ubudiyyahnya (kepada Allah). Maha suci Allah yang merahmati manusia dengan musibah dan ujian” (Tuhfatul Mariidh/ 25) .

Maka, seharusnya kesulitan dan musibah, mendorong kita lebih merasakan kekerdilan di hadapan Allah swt. Ketika itulah kita lebih mendalami makna ketundukan, kepasrahan dan ketawakkalan kepada Allah swt, Terbitlah kembali sinar keimanan dalam diri kepada AIIah swt. Hangatlah jiwa dengan kedekatan kepada Allah swt. Jika itu terjadi, sesungguhnya ketika itulah rahmat Allah swt sedang turun kepada orang tersebut. Allah berfirman :"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian Kami timpa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk dan merendahkan diri (Surah Al-An’am : 42)

4. Lebih baik kerana dapat menjadi sebab perubahan yang pasti lebih baik Apapun pengorbanan, penderitaan, kesulitan yang dilakukan dan dialami seorang mukmin pasti memberi perubahan yang lebih baik.Bahkan sedekah yang dikeluarkan dapat menghilangkan penyakit yang dideritai, kerana, Rasulullah saw bersabda, "Ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah” (Shohih al-jami’). Ini petanda yang semakin menambah kepastian bahawa semua yang kesulitan, pengorbanan dan apapun yang dilakukan di jalan kebaikan, pasti membawa perubahan pada sesuatu yang lebih baik. Sedekah yang secara zahir mengeluarkan wang untuk kepentingan orang Iain, ternyata bermakna menyembuhkan penyakit sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw itu.

Perhatikanlah ungkapan Ummu Salamah, "Tidak ada seorang Muslim pun yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah; inna lillahi wa inna ilaihi raji’un Allahumma ajirni fil mushibati wakhluf lii khairan minha’, kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya", Maka ketika Abu Salamah wafat, aku bergumam, 'Siapa seorang Muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Sebuah keluarga yang pertama kali berhijrah kepada Rasulullah? Namun Ialu aku mengucapkannya. Dan Allah menggantikannya dengan Rasulullah saw." (HR: Muslim).

Ternyata dalam keadaan apapun yang dialami oleh seorang beriman akan selalu memperolehi kebaikan dan kebaikan. Seperti kekaguman yang disabdakan Rasulullah saw, "Sungguh mengagumkan urusan seorang Mukmin, sungguh seluruh urusannya adalah bernilai kebaikan, dan tiada seorangpun yang mendapatkan hal itu kecuali hanya seorang Mukmin, jika mendapat nikmat dia bersyukur dan itu adalah baik baginya, dan jika tertimpa musibah dia bersabar dan itu adalah baik baginya." (HR. Muslim).

Perlu difahami adalah, kita tidak pernah tahu pasti; apa hikmah kebaikan, yang pasti ada di balik sebuah musibah atau pengorbanan yang kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu menunggu dan menanti-nanti, kenapa kebaikan itu tidak juga datang setelah kita mengalami serangkaian musibah dan kesempitan. Mari kita perhatikan bagaimana dimensi perenungan Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Shaidul Khatir terkait kesulitan hidup yang dialami seseorang, dan bagaimana tahapan demi tahapan yang seharusnya kita jalani.

Ia menuliskan, “Orang yang ditimpa ujian dan ingin terbebas dari ujian hendaknya menganggap bahawa ujian itu lebih mudah dari apa yang mudah. Selanjutnya, hendaklah membayangkan pahala yang akan diterima dan menduga akan turunnya ujian yang lebih besar. Ujian itu seperti tetamu yang berkunjung, kerana itu, penuhi secepatnya apa yang diperlukan dalam ujian, agar cepat berlalu dan mendatangkan kenikmatan, pujian serta khabar menggembirakan di akhirat. Dalam menghadapi kesusahan, kita sebaiknya meniti setiap detik, mencermati apa yang telah terjadi di dalam jiwa dan mengamati segala gerakan organ tubuh yang didasari kekhawatiran kalau-kalau Iisan salah mengucap atau dari hati keluar kurang bersyukur."

Semua falsafah itu merupakan ruang yang sangat Iuas untuk kita nikmati saat memasuki ruang kehidupan kita yang mungkin dirasa kian terhimpit dan sempit kerana beragam keadaan. Inilah jendela Islam yang dapat memberi nafas panjang dalam dada setiap orang beriman yang menjadikan setiap kita dapat memandang sisi kebaikan di balik apapun peristiwa hidup ini. Maka, doa kita yang berbunyi, "Ya.. Allah, gantilah dengan yang lebih baik", sebenarnya sudah menjadi kenescayaan yang sekaligus ketetapan Allah bahawa semuanya pasti mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Yakinlah.

WaallahuAlam bishowab..

© Hakcipta BALADI 2009

Label:

Ahad, 8 Mac 2009

JEMPUTAN KE MAJLIS KAHWIN EX-MADA (NORHAYATI HJ. RABU)

Label:

Umat Islam Bersatulah....

Dalam surah Ali Imran: 103, Allah swt. memerintahkan agar kita berpegang teguh terhadap tali Allah dan jauhi perpecahan. Dalam ayat tersebut Allah berfirman: wa’tashimuu bihablillah jamii’aw walaa tafarraquu. Dalam kata wa’tashmuu terkesan makna keharusan bersungguh-sungguh memegang tali Allah. Jangan main-main apalagi mempermainkan sedikitpun. Lalu dari kata jamii’aa, tergambar makna bersama-sama, saling melengkapi, penuh persaudaraan, tanpa sedikitpun permusuhan. Lalu dipertegas lagi dengan kata walaa tafarraquu yang ertinya jangan berpecah belah. Allah tidak berfirman: walaa takhtalifuu (jangan berbeza pendapat), sebab perbezaan pendapat dalam wilayah fikih adalah fitrah. Masing-masing manusia, Allah bekali kecerdasan akal yang berbeza dan juga masing-masing mempunyai kesungguhan yang berbeza dalam mencari ilmu. Maka sudah pasti perbezaan pendapat akan susah dihindari, kerana Allah tidak melarang perbezaan pendapat.

Berdasarkan hal tersebut, perbezaan pendapat pasti akan terjadi sekalipun di zaman Rasulullah saw. Banyak riwayat yang merakam perbezaan pendapat antara para sahabat seperti perbezaan pendapat terhadap teks hadits yang memerintahkan solat Ashar di Bani Quraidzah. Sebahagian sahabat faham bahawa maksudnya bukan tempatnya, melainkan segeranya pergi ke Bani Quradzah. Sebab, solat Ashar ada waktunya yang tidak boleh ditunda. Namun sebahagian sahabat memahami hadits apa dapat difahami, sekalipun kemudian mereka solat Ashar setelah masuk waktu Maghrib di Bani Quraidzah. Tetapi ternyata perbezaan pendapat tersebut tidak mebuat mereka berpecah-belah. Mereka tetap bersatu dan memahami. Demikian juga perbezaan pendapat antara para imam madzhab fikih yang empat: Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi’i. Mereka sangat memahami dan saling menghormati. Bahawa perbezaan fikih bukan suatu yang harus menyebabkan perpecahan. Ketika Imam Syafi’i diminta menjadi imam solat Subuh di pusat wilayah madzhab Hanafi, ia tidak membaca qunut. Ketika ditanya, ia menjelaskan bahawa itu sikap hormat terhadap pendapat madzhab Hanafi yang tidak membaca qunut pada saat solat Subuh.

Lebih-lebih sekarang, kita menyaksikan umat Islam dibantai dari berbagai arah. Bukan hanya serangan pemikiran, melainkan lebih dari itu: serangan senjata yang menelan ratusan nyawa. Maka bukan saatnya lagi kita, sibuk dengan perbezaan fikih, perbezaan bendera parti, atau perbezaan nama golongan. Allah yang kita sembah masih sama. Kiblat solat kita juga masih sama. Jumlah rakaat solat fardhu kita tidak ada bezanya. Nabi yang kita ikuti juga sama. Nama agama kita sama. Tempat kita melaksanakan ibadah haji juga sama. Lalu apa yang akan membuat kita tidak mahu bekerja sama? Apakah hanya kerana perbezaan kefahaman terhadap satu teks ayat atau hadits secara fikih lalu kita berpecah belah, saling menjatuhkan bahkan saling menyesatkan?

Sejauh yang saya amati, perbezaan antara kelompok umat Islam yang ada masih sekitar perbezaan fikih dan cara berdakwah. Sebahagian mengambil yang tradisional dan sebahagian lebih akademik. Sebahagian menitik beratkan kepada dakwah dari masjid ke masjid, dan sebahagian yang lain fokus pada ashalah sunnah sesuai dengan teks sahih dari Rasulullah saw. kerana, kelompok ini sangat teliti mengecek kesahihan hadits dan menyajikannya secara ilmiah. Sebahagian fokus pada perbaikan sosial politik supaya lebih bersih, lebih memihak kepada kemaslahan masyarakat secara umum dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang kaffah. Sebahagian yang lain memilih misi dakwahnya mengcounter pemikiran sesat. Semua keadaan ini sungguh tidak cukup alasan untuk berpecah-belah.

Oleh itu, marilah kita bersatu, wahai umat Islam! Umat ini sangat memerlukan persatuan kalian. Tidak ada persaudaraan tanpa persatuan. Allah tidak akan pernah menurunkan rahmat dan pertolonganNya kepada umat yang berpecah-belah. Kerana itu, tanamkan budaya “fa ashlihuu” kerana ini jalan satu-satunya untuk menegakkan persaudaraan (ukhuwah). Allah berfirman dalam surah Al-Hujuraat: 10:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Ertinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu; dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat).”

Wallahu a’lam bishshawab.


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik sebagai Khalifah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik dalam keadaan yang beliau sendiri tidak suka akan pelantikan tersebut. Lalu beliau memerintahkan supaya memanggil orang ramai untuk mendirikan sembahyang.

Selepas itu orang ramai mula berpusu-pusu pergi ke masjid. Apabila mereka semua telah berkumpul, beliau bangun menyampaikan ucapan. Lantas beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi s.a.w. kemudian beliau berkata:

"Wahai sekalian umat manusia! Aku telah diuji untuk memegang tugas ini tanpa meminta pandangan daripada aku terlebih dahulu dan bukan juga permintaan daripada aku serta tidak dibincangkan bersama dengan umat Islam. Sekarang aku membatalkan baiah yang kamu berikan kepada aku dan pilihlah seorang Khalifah yang kamu reda”.

Tiba-tiba orang ramai serentak berkata: “Kami telah memilih kamu wahai Amirul Mukminin dan kami juga reda kepada kamu. Oleh yang demikian perintahlah kami dengan kebaikan dan keberkatan”.

Lalu beliau berpesan kepada orang ramai supaya bertakwa, jangan terlalu mencintai kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya lebih mencintai akhirat. Kemudian beliau berkata pula kepada mereka: "Wahai sekalian umat manusia! Sesiapa yang taat kepada Allah, dia wajib ditaati dan sesiapa yang tidak taat kepada Allah, dia tidak wajib ditaati oleh sesiapapun. Wahai sekalian umat manusia! Taatlah kamu kepada aku selagi aku taat kepada Allah di dalam memimpin kamu dan sekiranya aku tidak taat kepada Allah, janganlah sesiapa mentaati aku". Setelah itu beliau turun dari mimbar.

Dalam satu peristiwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sewaktu sedang bekerja di rumahnya dia didatangi puteranya untuk membincangkan sesuatu hal yang berhubung dengan urusan keluarga. Khalifah Umar lantas memadamkan lampu yang terletak di meja yang menerangi bilik kerjanya itu.

Puteranya hairan melihat sikap ayahnya itu lalu bertanya: "Kenapa ayah padamkan lampu itu?". Jawab Umar: “Lampu yang digunakan adalah untuk bekerja dan ini kepunyaan kerajaan. Minyak yang digunakan itu dibeli dengan menggunakan wang kerajaan, sedang perkara yang hendak anakanda perbincangkan dengan ayahanda adalah perkara keluarga."

Lantas baginda meminta pembantunya membawa lampu dari bilik dalam. "Sekarang lampu yang baru kita nyalakan ini adalah kepunyaan keluarga kita, minyak pun kita beli dengan wang kita sendiri." Demikianlah besarnya sifat amanah dari seorang pemimpin berkaliber yang berjiwa besar.

Satu lagi peristiwa lain pula, Khalifah Umar pulang ke rumah kemudian beliau masuk ke tempat tidurnya. Sebelum sempat beliau membaringkan badan, tiba-tiba anaknya Abdul Malik masuk berjumpa dengan beliau. Pada masa tersebut anak beliau berumur 17, kemudian anak beliau berkata: "Apakah yang kamu ingin lakukan wahai Amirul Mukminin?"

Lalu Umar menjawab: "Anakku! Aku ingin menghilangkan kepenatan seketika kerana aku terasa terlalu letih." Selepas itu Abdul Malik berkata: "Kamu ingin menghilangkan kepenatan sebelum kamu mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemilik asalnya, wahai Amirul Mukminin?"

Lantas Umar menjawab: "Anakku! Kelmarin aku telah berjaga malam untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bapa saudara kamu, Sulaiman, nanti apabila tiba waktu Zuhur, aku akan mendirikan sembahyang bersama-sama dengan orang ramai dan Insya Allah aku akan mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemilik asalnya."

Seterusnya Abdul Malik berkata lagi: "Siapakah yang dapat menjamin bahawa kamu akan terus hidup sehingga ke waktu Zuhur, wahai Amirul Mukminin?"

Mendengar kata-kata tersebut Umar terus bangkit lalu beliau cium dan peluk anaknya kemudian beliau berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah melahirkan seorang anak dari tulang salbi aku yang boleh membantu aku di dalam perkara agama aku." Setelah itu beliau memerintahkan supaya memanggil orang ramai dengan berkata: "Sesiapa yang barang-barang mereka pernah diambil secara zalim, sila laporkan." Kemudian Umar mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim kepada pemilik asalnya"


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

Timb Presiden BALADI 2008 Juarai PIDATO ANTARABANGSA, TAHNIAH!


PUTRAJAYA 6 Mac – Peserta Kemboja, Novavy Sles (Nawawi Salleh) muncul juara kategori antarabangsa Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri (PABM 2009) di sini malam ini. Beliau Juga merupakan bekas pelajar di sini (Maahad Darul Anuar) dan memegang jawatan sebagai Timbalan Presiden BALADI 2008.

Naib juara dimenangi peserta Australia, Ayleen O‘Hanlon manakala Shavira Alaydrus dari Belanda menduduki tempat ketiga.

Bagi kategori Nusantara, peserta Malaysia, Mohd. Syamsul Salleh diumumkan juara diikuti Margaretha Chrisnasari (Indonesia) dan Kamarudzaman Abdul Jalil (Brunei).

Juara bagi kedua-dua kategori membawa pulang piala pusingan, piala iringan dan wang tunai AS$3,000 (RM10,983).

Naib juara pula menerima piala iringan dan AS$2,000 (RM7,322).

Tempat ketiga memperoleh piala iringan dan AS$1,000 (RM3,661).

Hadiah disampaikan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.

Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamad Khaled Nordin dan isteri Timbalan Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor.

Seramai lima peserta bagi kategori antarabangsa dan tiga untuk kategori nusantara berentap di peringkat akhir PABM yang disiarkan secara langsung oleh Radio dan Televisyen Malaysia (RTM) dan Internet.

Peserta bagi kategori antarabangsa mewakili Australia, Kemboja, China, Rusia dan Belanda manakala kategori Nusantara pula adalah Malaysia, Brunei dan Indonesia.

Pertandingan yang bermula 1 Mac lalu itu berjaya menampilkan seramai 44 peserta iaitu 34 bagi kategori Antarabangsa dan 10 untuk kategori Nusantara.


Sedikit temubual dengan mantan timbalan presiden kami.

Juara PABM janji sebar bahasa Melayu di Kemboja

KUALA LUMPUR 8 Mac - Juara Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri (PABM 2009) bagi kategori antarabangsa, Novavy Sleh, mahu memperkembangkan bahasa Melayu di negara asalnya,

Kemboja.

Menurut pemuda berusia 18 tahun itu, beliau juga akan mendidik generasi muda di Kemboja mencintai bahasa Melayu.

Jelasnya, walaupun bukan bahasa utama di Kemboja, penguasaan bahasa Melayu boleh memberi manfaat kepada individu berkenaan dan memudahkan mereka jika ke negara yang menggunakan bahasa itu.

"Ayah saya bertugas sebagai guru agama di sekolah menengah di Kemboja, jadi saya akan mencadangkan kepadanya supaya mewujudkan kelas khas bahasa Melayu.

"Sehubungan itu pelajar akan didedahkan dengan bahasa Melayu secara lebih terperinci sejak di bangku sekolah lagi," katanya kepada Utusan Malaysia ketika ditemui pada majlis makan tengah hari di sini semalam.

Majlis tersebut dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran bagi meraikan semua 46 peserta yang terlibat dalam pertandingan itu.

Novavy, pelajar Pusat Islam Kemboja itu berkata, beliau mengagumi bahasa Melayu kerana ia amat indah dan berseni.

"Bahasa Melayu mempunyai keistimewaannya tersendiri sehingga digunakan secara meluas di seluruh dunia jadi ia harus diketahui setiap individu," katanya.

Mengenai kemenangannya dalam PABM 2009, Novavy berkata, beliau amat gembira kerana menjadi juara walaupun pertama kali menyertainya.

Pada acara akhir di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) semalam, beliau menarik perhatian juri dengan persembahan konsisten dan gaya bersahaja ketika berpidato mengenai tajuk Malaysia Gemilang di Persada Antarabangsa.

"Sejak 2004, saya mula mempelajari bahasa Melayu ketika mengikuti kelas bahasa Jawi dan melalui pembacaan," tambahnya.

Menurutnya, sepanjang berlatih, beliau menghadapi kesukaran menyebut huruf 'V' namun tetap berusaha berlatih sehingga lancar.

Sebelum ini, katanya, dia pernah menyertai dan menjadi johan beberapa pertandingan seumpama itu di negaranya termasuk johan syarahan bahasa Arab namun kemenangan di PABM 2009 adalah penghargaan yang besar buat dirinya.

Sedikit kenangan bersamanya (nawawi) di mada dan baladi...

Label:

Jumaat, 6 Mac 2009

Zionisme

Zionisme adalah sebuah gerakan kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali lagi ke Zion, bukit di mana kota Yerusalem berdiri. gerakan ini sangat bercita-cita untuk membangun haikal (candi Sulaiman) dan mendirikan sebuah kerajaan yang ibukotanya adalah Al-Quds. Dari negara itulah diharapkan dapat memerintah dunia seluruhnya.

Gerakan Zionisme berkaitan erat dengan seorang tokoh Yahudi Austria, yaitu Theodor Herzl, yang dikategorikan sebagai pencetus pertama ide gerakan tersebut. Dan idenya itulah yang menjadi landasan berdirinya gerakan Zionisme Internasional.

Gerakan yang muncul di abad ke-19 ini ingin mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah yang kala itu dikuasai pemerintahan Ottoman (Khalifah Ustmaniah) Turki.

Zionisme merupakan gerakan Yahudi Internasional. Istilah zionis pertama kali dipakai oleh perintis kebudayaan Yahudi, Mathias Acher (1864-1937), dan gerakan ini diorganisasi oleh beberapa tokoh Yahudi antara lain Dr. Theodor Herzl dan Dr. Chaim Weizmann. Dr. Theodor Herzl menyusun doktrin Zionisme sejak 1882 yang kemudian disistematisasikan dalam bukunya "Der Judenstaat" (Negara Yahudi) (1896). Doktrin ini dikonkritkan melalui Kongres Zionis Sedunia pertama di Basel, Swiss, tahun 1897. Setelah berdirinya negara Israel pada tanggal 15 Mei 1948, maka tujuan kaum zionis berubah menjadi pembela negara baru ini.

Rapat Dewan Umum PBB mengeluarkan Resolusi 3379 tanggal 10 Desember 1975, yang menyamakan Zionisme dengan diskriminasi rasial. Akan tetapi pada 16 Desember 1991, resolusi tersebut dicabut kembali.

Pemikiran-pemikiran dan Doktrin-doktrinnya

Zionisme mengadopsi ide dan keyakinannya dari kitab-kitab suci yang telah diselewengkan oleh tokoh-tokoh Yahudi sendiri. Pemikiran-pemikiran Zionisme telah dirangkum dalam “Protokolat para Hakim Zionis”. (Hakim adalah tokoh besar atau ahli agama Yudaisme)

Zionisme menganggap, bahwa semua orang Yahudi di dunia adalah anggota besar keluarga Israel.

Zionisme bertujuan agar orang-orang Yahudi mampu mendominasi dunia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan mereka “Yahweh”. Sebagai titik tolak dari rencana besar itu, mereka harus mendirikan sebuah pemerintahan di bumi yang telah dijanjikan, yaitu yang terbentang dari sungai Nil sampai dengan sungai Eufrat (Furat/Euphrates).

Diyakininya bahwa orang Yahudi adalah bangsa istimewa yang harus menjadi tuan yang berkuasa. Sementara bangsa-bangsa lainnya adalah budak-budak mereka.

Dipandangnya, bahwa cara-cara yang terbaik untuk mendominasi dunia adalah dengan mendirikan sebuah pemerintahan atas dasar kekuatan intimidasi dan kekerasan.

Dikumandangkannya kebebasan politik agar mendapat simpati dan dapat menguasai massa. Mereka berkata, “Kita harus tahu, bagaimana cara memberi umpan untuk menjebak mereka ke jaring kita”.

Dikatakannya bahwa masa kekuatan agama telah berakhir yang berkuasa sekarang adalah pemilik emas saja. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan emas dalam genggaman kita dengan segala cara, agar memudahkan kita dalam upaya mendominasi dunia.

Dikatakannya bahwa politik itu kotor dan bertentangan dengan etika. Oleh sebab itu, dalam politik harus ada tipu daya dan kesombongan. Adapun sifat-sifat terpuji dan kejujuran adalah sesuatu yang tabu dalam kamus politik mereka.

Selanjutnya mereka berkata :

- “Dengan permainan kita, bangsa-bangsa di dunia ini harus ditenggelamkan dalam lautan kehinaan, lewat orang-orang yang telah kita persiapkan untuk itu, yaitu para guru, para pelayan, ibu-ibu asuh, dan wanita-wanita nudis”.

- “Kita harus menggunakan uang suap, penipuan dan pengkhianatan tanpa rasa ragu, selama perbuatan tersebut bisa mencapai tujuan kita”.

- “Kita harus aktif membuat kejutan-kejutan (yang mengguncangkan) yang mengakibatkan orang lain bersikap taat membuta pada kita. Dan cukuplah kita dikenal sebagai manusia yang kejam, sadis, biadab dan tidak berperikemanusiaan, agar segala bentuk-bentuk pembangkangan bisa dihilangkan”.

- “Kami mengumandangkan slogan “Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”. Agar masyarakat tertipu dengan slogan itu. Bahkan mereka akan turut dan turut serta mengumandangkan pula. Dan membeo atas apa-apa yang kita inginkan”.

- “Kita harus membentengi sebuah aristokrasi berdasarkan harta yang kita miliki, dan spesialisasi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ilmuwan kita”.

- “Kita akan berupaya menggiring para pemimpin untuk masuk pada lingkungan kami. Dan penentuan nasib mereka ada di tangan kami. Mereka terpilih berdasarkan jebakan-jebakan yang kami pasang untuk menjaring mereka dengan kriteria moral yang buruk, berambisi besar menjadi pemimpin dan pengalaman yang kurang”.

- “Kita akan mendominasi media cetak dan elektronika. Sebuah kekuatan efektif yang akan menggiring dunia ke arah yang kita kehendaki”.

- “Harus dipertajam jurang pemisah antara penguasa dengan rakyat agar kekuasaan itu berjalan seperti orang buta yang kehilangan tongkatnya, dan selanjutnya akan berlindung kepada kita untuk mempertahankan kekuasaanya”.

- “Harus dinyalakan api persaingan yang tidak sehat antara semua potensi, agar mereka saling bertarung, agar kekuasaan dijadikannya tujuan suci yang selalu dikejar-kejar oleh masing-masing potensi tersebut. Harus dinyalakan juga api peperangan antar negara, bahkan kalau perlu didalam satu negara. Ketika itulah segala kekuatan yang ada akan lumpuh, dan pemerintahan-pemerintahan akan berguguran. Di saat itulah pemerintahan internasional kita tegak di atas puing-puingnya”.

- “Kami akan maju menghadapi bangsa-bangsa muslim yang tertindas dengan berkedok sebagai tokoh-tokoh pembela kemerdekaan dan juru selamatnya dan mengajak mereka untuk bergabung dalam barisan tentara kami yang terdiri dari orang-orang Freemansory. Berkat adanya kelaparan, kami akan membantu masa dan menggunakan tangan-tangan mereka untuk menumpas siapa saja yang menghalangi jalan perjuangan kami”.

- “Kita harus menciptakan krisis ekonomi, agar semua bangsa tunduk kepada kita, berkat emas yang sudah kita monopoli”.

- “Berkat segala sarana dan prasarana kami yang rahasia, kami sekarang berada dalam kondisi yang kuat, sehingga apabila ada satu negara yang menyerang kami, maka negara lain siap membela kami”.

- “Kata “Kebebasan” mendorong masa untuk bertarung melawan Allah dan hukum-hukum-Nya. Oleh sebab itu kami harus menyebarkan slogan tersebut. Sampai kekuasaan berada di dalam tangan kami”.

- “Kami mempunyai kekuatan yang tersembunyi dan tak ada seorang pun yang mampu menghancurkannya. Kekuatan itu aktif bekerja secara diam-diam, rahasia dan kejam sedangkan anggota-anggotanya selalu berubah-ubah. Kekuatan inilah yang berperan aktif menggiring semua penguasa dan pemimpin bangsa di dunia ini ke arah yang kami kehendaki”.

- “Kita harus menghancurkan dominasi iman di dalam kalbu setiap bangsa dan membersihkan otak mereka tentang ide adanya Allah, kemudian kami ganti dengan gaya hidup yang materialistis sebab pemeluk agama hidup dengan bahagia di bawah pengayoman dominasi iman. Dan agar tidak membiarkan masyarakat sempat mengontrol keimanannya, kita harus menyibukkan mereka dengan berbagai cara. Dengan demikian, mereka tidak sensitive lagi menghadapi musuh utama mereka dalam pertarungan internasional”.

- “Kita harus mengawasi segala sarana yang mendominasi lalu lintas keuangan segala bangsa agar uang digudang-gudang mereka mengalir ke kotak keuangan kita”.

- “Kami akan aktif membangun masyarakat yang kosong dari nilai kemanusiaan dan moral, berperasaan batu dan muak kepada agama dan politik. Agar harapan satu-satunya yang didambakan hanyalah kenikmatan materi. Ketika itulah mereka tidak berdaya untuk melawan. Oleh sebab itu mereka akan terjebak, tidak berkutik dan selanjutnya bertekuk lutut dihadapan kami”.

- “Kami akan berupaya menggiring opini umum, sampai hilang kemampuan mereka untuk berfikir sehat. Akan kami sibukkan opini itu sampai mereka yakin, bahwa berita-berita burung yang kami sebarkan adalah benar. Dan kami jadikan opini itu tidak berdaya untuk membedakan antara janji-janji yang mungkin terpenuhi dengan janji-janji palsu. Oleh sebab itu, kami harus membuat lembaga-lembaga yang anggota-anggotanya sibuk menyebarkan pidato-pidato heroik yang selalu mengobral janji.”

- “Kami akan memperbanyak berita-berita burung yang kontradiktif membakar hawa nafsu, dan membangkitkan emosinya”.

- “Kita harus mendominasi industri dan perdagangan. Membiasakan masyarakat untuk hidup mewah, berlebihan, glamour, dan kita juga harus aktif juga meningkatkan upah, meningkatkan kredit dan melipatgandakan bunganya. Ketika itulah seluruh bangsa di dunia akan sujud bertekuk lutut di hadapan kita”.

- “Dalam forum-forum yang formal, kita harus berpura-pura bertentangan dengan nurani kita. Oleh sebab itu kita kutuk kedzaliman, kita kumandangkan kebebasan dan kita telanjangi orang-orang yang zhalim.”

- “Pers, media massa, semuanya harus berada di tangan kita kecuali sedikit saja yang tidak termasuk di dalam daftar. Kita akan menggunakannya untuk menyebar isu, sampai menjadi berita yang dianggap benar. Kami akan sibukkan masyarakat dengan isu-isu itu, agar mereka melupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Mereka akan kami tarik agar mengekor di belakang nafsu dan kesenangan-kesenangannya.”

- “Kami akan menghancurkan keluarga dengan cara membangkitkan semangat mandiri dalam diri setiap pribadi agar dia membangkang. Kami akan haling-halangi orang-orang yang mempunyai keistimewaan untuk sampai pada kedudukan tinggi.”

- “Yang bisa naik di panggung kekuasaan hanyalah mereka yang mempunyai lembaran-lembaran sejarah hitam yang tidak terbongkar. Mereka itu akan menjadi jujur untuk menjalankan perintah-perintah kami, karena takut dibongkar dan ditelanjangi di depan umum. Kami juga tetap membuat boneka-boneka, dan kami akan membesar-besarkan kehebatan dan kepahlawanan mereka itu”.

- “Kita harus menyibukkan orang lain dengan membuat aneka ragam hiburan, olahraga, konservatori umum, kesenian, seks, dan heroin, untuk meninabobokan mereka, agar tidak menentang atau menghalang-halangi program dan rencana-rencana kami.”

Tempat Penyebaran dan Kawasan Pengaruhnya

Zionisme adalah sebuah mantel politik Yahudi internasional. Zionisme inilah yang mengendalikan dan membuat planning untuk Israel. Freemansory bergerak bersama ajaran-ajaran zionisme dan pedoman-pedomannya. Para pemimpin dunia dan ahli pikirnya, tunduk kepada gerakan ini. Zionisme mempunyai beratus-ratus organisasi di Eropa dan Amerika yang bergerak di dalam lapangan yang penampilannya seakan-akan nampak saling bertentangan, padahal semuanya aktif bekerja untuk kepentingan Yahudi internasional.

Kedudukan Palestin Di Dalam Islam

Oleh : Maszlee Malik

Bumi Palestin mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam hati setiap orang Islam. Jika dirujuk kepada al-Quran dan sunnah :

1. Ianya merupakan tanah Para Anbiya'. Bahkan ramai para anbiya' yang disebut di dalam al-Quran, telah dilahirkan, dibesarkan dan disemadikan di bumi ini (lebih 50 orang kesemuanya). Antara mereka ialah Nabi Ibrahim (dimakamkan di Khalil â Hebron) , Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaaqub, Nabi Syuib, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahaya,Nabi Isa dan lain â lain lagi. Semoga Allah memberkati mereka semua.

2. Bumi ini dianggap suci dan diberkati kerana terdapatnya Masjid al-Aqsa,

i- masjid yang kedua dicipta oleh Allah S.W.T di muka bumi ini, Berdasarkan hadith Abu Dzar dalam sahih al-Bukhari dan Muslim : Rasulullah S.A.W pernah ditanya : "Mesjid apakah yang pertama dibangunkan di atas muka bumi ini ?, Baginda S.A.W menjawab : "Masjid al-Haram", "Selepas itu masjid apakah pula ?", Baginda S.A.W pun menjawab : " Masjid al-Aqsa".

ii- menjadi qiblat pertama untuk orang Islam sebelum mereka bersolat menghadap ke Masjidil Haram di Mekah.

Ini berdasarkan hadith yang mutawatir (banyak sekali) dari para sahabat, dan di antaranya ialah Hadith dari al-Barra Bin 'Azib seperti yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim : "Sesungguhnya Rasulullah S.A.W bila tiba di Madinah, baginda telah berjumpa dengan saudara â maranya di kalangan Ansar, dan baginda bersolat mengadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulanâ" sehingga akhir hadith.

iii- merupakan masjid yang ke 3 paling suci bagi orang Islam.

Berdasarkan hadith Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim : Rasulullah S.A.W bersabda : Janganlah kamu bersusah payah untuk bermusafir kecuali untuk menuju ke tiga tempat : Masjid al-Haram, MAsjidku ini (MAsjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsa"

iv- Di maesjid ini jugalah kejadian Isra' (Perjalanan Malam) berlaku, di mana Nabi Muhammad daripada bumi suci itu melakukan pengembaraan malam yang penuh keajaiban ke langit yang dinmakan mikra (Naik â ke langit). Firman Allah S.W.T :Yang bermaksud : "Maha suci Allah yang telah mengisrakan (membawa pada perjalanan malam) hambanya dari masjid al-Haram ke masjid al-Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda â tanda kekuasaan kami"

(Surah al-Isra : ayat 1)

v- Barangsiapa yang bersolat di masjid ini akan mendapat 500 kali ganda pahala. Berdasarkan hadith : Sabda Rasulullah S.A.W : "Solat di masjidil Haram bersamaan 100,000 solat, bersolat di masjidku bersamaan dengan 1000 solat, dan bersolat di masjid al-Aqsa bersamaan dengan 500 solat". Hadith ini diriwayatkan oleh al-Tabrani dan dikategorikan sebagai Hassan.

3. Berdasarkan perspektif Islam, tempat ini merupakan padang Mahsyar selepas Kiamat dan merupakan pusat keamanan sejagat. Ini berdasarkan Hadith Maimunah Binti Saad yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibn Majah : Maimunah telah bertanya kepada Rasulullah S.A.W : "Ya Rasulullah berikan kami fatwa berkenaan Baitul Maqdis", Lantas baginda menjawab : "Ianya adalah bumi Mahsyar dan Kebangkitan" .

4. Orang yang tinggal di sana kerana Allah diibaratkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan dinamakan sebagai "Ardh Ribath", iaitu bumi pertahanan jihad. Atas dasar inilah Rasulullah s.a.w mengisyaratkan kepada kaum muslimin bahawa mereka akan mendudukinya dan berpusat di sana. Sebab itulah di zaman Saidina Omar tidak sedikit sahabat yang syahid untuk membebaskannya dari tangan kerajaan kristian Rom. Selepas itu ianya juga pernah jatuh ke tangan tentera salib Eropah sehinggalah Salahuddin al-Ayubi membebaskannya. Begitu juga di zaman Tatar, mereka hamper sahaja menawannya sehinggalah mereka dikalahkan oleh Sultan Qutz. Dan sekarang ini ianya dijajah oleh Yahudi dan jihad akan berterusan di sana selaras dengan janji Rasulullah S.A.W sehinggalah hari kiamat nanti. Ini selaras dengan hadith riwayat Abu Darda : "Ahli Syam akan berterusan dalam jihad dan ribath di jalan Allah â" Hadith ini diriwayatkan oleh al-Tabrani.Al-Haithami menyatakan perawi â perwainya semuanya thiqah dan ianya disokong oleh hadith â hadith yang lain.

5. Bumi Palestin juga dianggap sebagai pusat untuk kumpulan-kumpulan yang sentiasa teguh menegakkan kebenaran dan hak orang Islam sehingga ke hari kiamat.

Ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili bahawa nabi S.A.W bersabda : "Sekelompok dari umatku akan tetap berada dalam kebenaran yang nyata dan akan mengalahkan musuh â musuh mereka, dan mereka tidak akan disakiti oleh musuh â musuh mereka kecuali apabila mereka ditimpa kesusahan , dan sehingga dating pertolongan dari Allah dan keadaan mereka akan kembali seperti sedia kala",Para sahabat bertanya : "Di manakah tempat mereka itu ya Rasulullah S.A.W ?", Baginda S.A.W menjawab : " Di Baitul Maqdis dan di aknaf (bawah lindungan) Baitul Maqdis".

Hadith ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad dalam Musnad Ahmad, dan al-Haithami dalam Zawaidnya telah memberikan komentar : "Hadith ini diriwayatkan oleh Abdullah Bin Ahmad (anak Imam Ahmad Bin Hanbal) dan juga al-Tabrani, dan perawinya adalah orang â orang yang thiqah (dipercayai).

6. Ianya juga merupakan bumi yang diberkati Allah. Samada dengan banyaknya para anbiya yang telah diturunkan di sana, jihad yang berterusan dan juga dari sudut kesuburannya. Malah di dalam surah al-Tin Allah S.W .T telah mengisyaratkan bumi tersebut dengan buah tin dan buah zaitun â menurut tafsiran majoriti ulama tafsir- kerana banyaknya terdapat buah tin dan buah zaitun di sana seperti yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Kathir di dalam "Tafsir al-Quran al-Azim"nya. Antara ayat â ayat yang menunjukkan keberkatan bumi tersebut ialah firman Allah S.W.T :

"Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam dari masjidil Haram ke masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya (bumi tersebut) , untuk kami tunjukkan kepadanya tanda â tanda kekuasaan kami" ( al-Isra : ayat 1) dan juga firman Allah S.W.T : "Dan kami selamatkan dia (Ibrahim) dan Lut ke bumi yang kami berkati untuk sekelian alam" ( al-Anbiya : ayat 71)

Yang dimaksudkan dengan bumi yang diberkati di sini ialah bumi Palestin. Dan juga firman Allah S.W.T : "Dan bagi Sulaiman (kami tundukkan) baginya angin kencang yang menurut perintahnya ke negeri yang telah kami berkati" ( al-Anbiya : ayat 81 )

Yang dimaksudkan dengan bumi yang diberkati di sini ialah Baitul Maqdis. Dan banyak lagi ayat â ayat lain berkenaan fakta tersebut.

7. Di sini jugalah akan didirikan ibu negara umat islam di akhir zaman , dan kemajuannya akan membawa kepada tanda â tanda akhir zaman. Ini berdasarkan hadith Rasulullah S.A.W seperti yang telah diriwayatkan oleh Nuaim Bin Hammad salah seorang syeikh kepada Imam al-Bukhari dalam kitabnya "al-Fitan" : Sabda Rasulullah : " Pembangunan Baitul Maqdis membawa kepada kehancuran Madinah (kerana diserang wabak)â" sehingga ke akhir hadith.

8. Di bumi ini jugalah banyak peristiwa besar pada akhir zaman akan berlaku seperti yng telah diisyaratkan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadith â hadith sahih dan hassan, antaranya :

i- Pusat pemerintahan imam Mahdi dan Nabi Isa A.S.

ii- Dajjal dibunuh oleh nabi Isa di Lud, sekarang ini terdapat lapangan tentera Israel di Bandar tersebut. Berdasarkan hadith Rasulullah riwayat Majma' Bin Jariah, sabda Rasulullah S.A.W : "Ibn Maryam akan membunuh Dajjal di pintu kota Lud" Hadith riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, al-Termizi, al-Humaidi, Ibn Hibban, dan al-Tabrani dan diklasifikan sebagai sahih lighairihi.

iii- Pertempuran besar antara umat islam dengan Yahudi di bawah pimpinan Dajjal akan berlaku di sini. Berdasarkan hadith Ubadah Bin Somit, Rasulullah S.A.W bersabda : "Akan kekal di kalangan umatku sekumpulan yang berjihad menegakkan yang haq dan mengalahkan mereka yang menentangnya sehinggalah di kalnagan mereka akan membunuh Dajjal" Hadith riwayat Imam Ahmad dan al-Tabrani dan dikategorikan oleh al-Hakim sebagai sahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.

Berkaitan dengan pembunuhan pengikut â pengikut Dajjal di Baitul Maqdis pula diceritakan dalam hadith Ibn Umar, bagaimana selepas Dajjal dibunuh, mereka pula akan dibunuh oleh orang islam sehingga jika mereka bersembunyi di sebalik batu dan kayu , batu dan kayu akan memberitahu orang islam untuk membunuh Yahudi â yahudi tersebut. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dikategorikan sahih oleh Ahmad Syakir. Dan lain â lain lagi.

"Zionism" derives its name from "Zion," (pronounced "Tzyion" in Hebrew) a hill in Jerusalem. The word means "marker" or commemoration. "Shivath Tzion" is one of the traditional terms for the return of Jewish exiles.

Zionist ideology holds that the Jews are a people or nation like any other, and should gather together in a single homeland. Zionism was self-consciously the Jewish analogue of Italian and German national liberation movements of the nineteenth century. The term "Zionism" was apparently coined in 1891 by the Austrian publicist Nathan Birnbaum, to describe the new ideology, but it was used retroactively to describe earlier efforts and ideas to return the Jews to their homeland for whatever reasons, and it is applied to Evangelical Christians who want people of the Jewish religion to return to Israel in order to hasten the second coming.

It is also used to describe anyone who believes Jews should return to their ancient homeland.

Di Semak Oleh:

Ustaz Abu Zaki

Ketua Jabatan Usuluddin

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor(KUIS)

Label:


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.