<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 15 Mac 2009

Bahagian 2: Ya Allah Gantilah Dengan Yang Lebih Baik

Keempat, "Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik" pada prinsipnya adalah kita meminta tambah. Maksudnya adalah prinsip penambahan kebaikan di atas kebaikan. Itu juga janji Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, “Dan Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketaqwaannya."

Ertinya, orang yang berusaha mencari hidayah, mencari petunjuk Allah dengan meniti Jalan iman dan islam, maka Allah pasti akan memberinya hidayah. Lalu sesudah itu, Allah menambahkan ke atas hidayah itu, hidayah lagi. Ini benar-benar kebaikan yang ditambah dengan kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan.

lni adalah ganti yang Iebih baik dari Allah SWT. Maka, "Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik’ ertinya juga, "Tambahkanlah atas yang sudah ada dengan yang Iebih baik." Hal inilah yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam soal ilmu. Seperti dijelaskan dalam Surah Thoha, "Dan katakanlah 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." dan yang harus kita turut Iakukan dan kita teladani. Kita harus meminta tambahan ilmu, meminta tambahan kesabaran, tambahan kedewasaan, tambahan rezeki yang halal, tambahan kematangan, tambahan kefahaman akan agama Allah, tambahan manfaat, tambahan kemampuan untuk dapat berbuat lebih banyak untuk agama dan kemanusiaan, dan seterusnya. ltulah sebaik-baik penggantian. Mengganti yang baik dengan yang Iebih baik. Menambah yang ada dengan yang Iebih baik Iagi.

Kelima, "Ya Allah gantilah dengan yang lebih baik" pada prinsipnya adalah meminta ganti dengan yang lebih baik kepada Allah atas apa-apa yang hilang atau apa yang tidak dapat kita dapatkan. Sering kita kehilangan apa yang kita miliki. Prinsipnya, semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka ketika hilang, kita diajarkan untuk memasrahkan diri kepada-Nya. Lalu meminta ganti. Bahkan meminta ganti dengan yang Iebih baik. Alangkah indahnya hidup sebagai orang mukmin. Allah memberi kita banyak kurnian.

Lalu bila ada yang hilang dari kita, kita diajarkan untuk meminta yang Iebih baik lagi, kepada-Nya. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, “Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, dan berilah aku gantian dengan yang lebih baik”.
Pada prinsipnya, kita harus menyedari tentang betapa, Allah Maha Memberi. Alangkah baiknya Dia. Memberi kita dengan yang lebih baik dan lebih banyak Iagi.

Pada akhirnya, meminta ganti yang Iebih baik adalah roh kehidupan yang harus tertanam dalam keperibadian kita. Kita harus berpandukan kepada prinsip penggantian yang Iebih baik. Panduan itu akan mendorong kita untuk menempuh syarat-syarat mendapat penggantian yang Iebih baik. Sebab itu semua tidak diberikan secara percuma. Meminta ganti yang Iebih baik, juga akan menumbuhkan semangat berprestasi secara terus menerus, dan menjadikan kita tidak segera puas, apalagi hanya dengan sedikit amal dan kebaikan kita.

` Setiap kali hari baru datang, setiap kali itu pula hari lama pergi. Bila hari ini tiba, maka kelmarin pun berlalu. Bila hari ini tiba, apakah kita telah meminta kepada Allah agar mengganti apa-apa yang ada pada diri kita dengan yang lebih baik? Dan apakah kita sudah memintanya dengan cara yang benar?.

WaallahuAlam bishowab..


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.