<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 9 Disember 2008

Jadilah Diri Sendiri

Janganlah kita kenakan pakaian keperibadian orang lain dan jangan larut dengan apa yang dilakukan orang lain, kerana perilaku seperti itu sama dengan menyiksa diri tanpa henti. Bagi mereka yang Iupa terhadap jati diri sendiri, Iupa akan suara mereka, lupa akan gerak-gerik mereka, lupa akan perkataan mereka, Iupa akan kemampuan mereka, lupa akan keadaan mereka, pasti merupakan orang yang lebur dengan kepribadian orang lain. Dan yang melakukan sikap over, berlebihan akan menghilangkan apa yang ada pada diri sendiri.
Sejak Nabiyullah Adam alaihissalam, hingga akhir ciptaan Allah swt, tidak ada dua makhluk yang sama dalam satu bentuk. Kita sangat berbeza dengan Zaid dan Amr, Maka; jangan biarkan diri kita terseret dalam sikap terikut-ikut (taqlid), tiru meniru, dan larut tanpa keperibadian. Bangkitlah dengan bentuk dan keadaan kita sendiri. Allah swt berfirman, "Qad alima kullu unaasin masyrabahum", setiap orang mengetahui di mana tempat minum mereka." "Wa Iikulli wijhatun huwa muwalliiha fustabiqul khairaat ” setiap segala sesuatu itu mempunyai arah yang ditujunya. Maka berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan.
Hiduplah sebagaimana kita diciptakan Rabb. Jangan kita ubah suara,ubah ciri kita, ganti cara jalan. Didiklah jiwa kita dengan wahyu, tapi jangan kita hilangkan kelebihan diri kita dan jangan kita bunuh kemerdakaan kita.
kita mempunyai cita rasa sendiri yang istimewa. Kita memiliki Warna sendiri yang khusus, kerana Kita diciptakan seperti itu. Maka janganlah kita menjadi orang yang fickle (imma’ah)."
Manusia dalam tabiatnya itu ibarat dengan dunia pepohonan, ada yang manis, ada yang pahit. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Demikian juga manusia diciptakan, bila kita seperti pisang, jangan mengubah diri kita seperti orange, kerana keindahan kita dan nilai kita ada, ketika kita menjadi pisang. Perbezaan warna, lisan, kemampuan, potensi kita, semuanya adalah di antara ayat-ayat Allah swt pada makhluknya. Oleh kerana itu jangan kita lawan ayat-ayat Allah itu.
Kita Sepakat untuk Sepakat
Kesepakatan kita dan kesatuan visi (islam) kita tidak mensyaratkan pakaian kita semuanya putih, dan penutup kepala kita semuanya berwarna merah. Kesatuan dalam satu barisan tidak mensyaratkan bahawa kita harus sepakat dalam semua urusan dan setiap masalah. Semua persyaratan itu tidak menjadi tuntutan yang harus ada dalam syariat Allah swt, juga tidak menjadi persyaratan dalam aliran yang ada di bumi ini. Yang dituntut adalah, agar terwujud, kesepakatan atas prinsip-prinsip agama ini. Meskipun ternyata kita berbeza pandangan dalam urusan cabang, dan sudut pandang .
Dahulu, para sahabat radhiallahu anhum pernah berselisih terkait ijtihad yang mereka lakukan. Maka, ada sebahagian mereka yang solat di belakang yang lainnya. Tapi ada pula sebahagian mereka yang tidak melakukannya. Tapi mereka tidak mengkafirkan yang berbeza dengan pendapatnya. Mereka juga tidak melontarkan kata-kata "bid'ah" kepada saudaranya. Mereka tidak menyatakan "sesat" kepada saudaranya. Dan tidak mentitlekan "fasiq" kepada sesamanya, apalagi memeranginya.

Orang yang menjadikan urusan kecil dan mudah sebagai urusan besar, yang menjadikan, masalah cabang sebagai masalah prinsip. Kemudian melakukan peperangan dan permusuhan kerana urusan itu, dan berpecah belah kerana masalah itu. Itu pasti orang yang lemah pemikirannya, tipis ilmunya, rendah kehendaknya.

Marilah bersama berhimpun diatas apa yang telah disepakati oleh para sahabat, marilah berijtihad dengan ijtihad yang telah mereka lakukan. Kemudian kita sama-sama mengamalkannya. Setiap sesuatu diciptakan sesuai bentuknya sendiri dalam lingkup yang memberi ruang untuk berbeza, barangsiapa yang merasa yakin dengan dakwah melalui mimbar, hendaklah tidak menyalahkan orang berdakwah melalui televisyen, barangsiapa yang mengharamkan fotografi, janganlah membawa senjata kepada orang yang ambil foto dirinya, apalagi tanpa pengetahuannya seperti disebuah pesta besar tanpa didahului peringatan.

Jadi kita sepakat untuk sepakat, kesepakatan itu adalah, bahawa kita memang pasti berbeza.


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.