<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 7 Disember 2008

Lemah Lembut Terhadap Binatang

Islam adalah agama Allah swt yang memberikan perhatiannya kepada binatang bahkan beberapa surah didalam Al Qur’an dinamakan dengan nama binatang, diantaranya : al An’am (binatang ternak), an Nahl (lebah), an Naml (semut). Allah swt juga menceritakan secara khusus tentang peneman yang terjalin antara ashabul kahfi dengan seekor anjing dalam menentang kezaliman penguasa pada saat itu didalam surah al Kahfi.

Untuk itu islam memerintahkan para pemeluknya untuk memperlakukan binatang secara baik kecuali binatang-binatang yang membahayakan dirinya dan yang memang dibolehkan untuk dibunuh, seperti sabda Rasulullah saw,”Lima binatang berbahaya yang diperbolehkan membunuhnya dalam keadaan tidak berihrom atau berihrom iaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gila, burung helang.” (HR. Muslim)
Perlakuan baik seseorang kepada seekor binatang dapat menjadi tempat untuk mendapatkan ampunan dari Allah swt dan memudahkannya untuk mendapatkan syurga-Nya, sebagaimana diceritakan didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh ra bahawasanya Rasulullah saw bersabda,”Suatu ketika seorang lelaki sedang berjalan disuatu jalan ia merasa sangat haus lalu ia mendapatkan sebuah sumur maka ia pun menuruninya dan minum darinya.

Tatkala keluar darinya dia mendapati seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya yang sedang mengunyah tanah basah kerana hausnya. Orang itu berkata,’Sesungguhnya apa yang dialami anjing ini berupa kehausan seperti apa yang baru aku alami. Maka orang itu pun menuruni telaga dan memenuhi kasutnya dengan air kemudian membawanya ke atas dengan mulutnya dan diminumkannya kepada anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Mereka bertanya,’Wahai Rasulullah apakah didalam setiap binatang ternak itu ada pahala bagi kita?’ Beliau saw menjawab,’Di setiap yang memiliki hati yang lembut (kiasan untuk kehidupan) ada pahala.” (HR. Bukhori)
Sebaliknya perlakuan yang kasar terhadap binatang dapat membawanya kepada murka dan neraka Allah swt, sebagaimana diceritakan pula didalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw bersabda,”Seorang wanita dimasukkan kedalam neraka kerana seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada dilantai.” (HR. Bukhori)

Penyiksaan terhadap binatang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maka ini tidak diperbolehkan dengan cara apapun yang dapat menyakitinya, sebagaimana hadits Rasulullah saw,”Sesungguhnya tidaklah patut ada yang melakukan penyiksaan dengan api kecuali Sang Pemilik api (Allah swt).” (HR. Abu Daud)

Ada pun yang tidak termasuk didalam penyiksaan terhadap haiwan adalah penyembelihan binatang-binatang yang memang sudah diciptakan Allah swt untuk dimakan oleh manusia dan membawa manfaat bagi mereka, seperti penyembelihan ayam, itik, kambing, biri-biri, lembu dan binatang ternak lainnya.

Dalam penyembelihan binatang ternak ini pun seseorang tetap diharuskan untuk melakukannya dengan baik dan menghindari hal-hal yang dapat membuatnya sengsara saat disembelih, seperti : diharuskan menajamkan pisau untuk menyembelihnya dan mengusap-usap leher binatang itu sebelum meletakkan pisau diatasnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus ra dari Rasulullah saw bersabda,”Sesungguhnya Allah swt menetapkan kebaikan (ihsan) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (didalam peperangan) lakukanlah dengan baik. Jika kalian menyembelih lakukanlah dengan baik. Hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan haiwan sembelihannya.” (HR. Muslim)

Haiwan Yang Ada di Syurga

Hal ini termasuk didalam perkara-perkara yang ghaib sehingga diharuskan bagi kita untuk bersandar sepenuh kepada hadits-hadits shohih. Ketika memang terdapat didalam suatu hadits yang shohih maka kita menerimanya dan mengimaninya namun ketika hal itu tidak terdapat didalam hadits yang shohih maka kita berdiam diri dan menyerahkan perkara tersebut kepada Allah swt.

Dari beberapa berita tentang haiwan-haiwan yang ada di syurga maka dapat dibagi menjadi tiga macam :

1. Haiwan-haiwan yang memang sudah dikhususkan bahawa mereka di syurga, seperti : anjing Ashabul kahfi, unta Nabi Sholeh as, dan berita tentang ini tidaklah benar sedikit pun.

2. Binatang-bintang yang disebutkan didalam Al Qur’an dan Sunnah yang memang dipersiapkan Allah swt untuk orang-orang beriman di syurga, baik yang secara tegas disebutkan didalam nash seperti : burung-burung yang disebutkan didalam firman-Nya,”Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.” (QS. Al Waqi’ah : 56) ataupun penyebutan secara umum, seperti firman Allah swt,”Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.” (QS. Ath Thuur : 22)

Yang lainnya adalah lembu jantan yang dipersiapkan Allah swt sebagai makanan untuk penduduk syurga, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tsauban hamba Rasulullah saw berkata,”Aku berdiri disisi Rasulullah saw kemudian datang seorang alim dari Yahudi dan berkata,”Assalamu alaika wahai Muhammad.’ kemudian aku menolaknya dengan satu dorongan, kerana dia seakan-akan ingin berkelahi… lalu dia berkata,’Apa makanan mereka (penduduk syurga) nanti ? beliau saw menjawab,’Akan disembelihkan bagi mereka lembu jantan syurga dan mereka makan dari semua bahagiannya. “ (HR. Muslim)

3. Apa yang disebutkan didalam sunnah yang shohih dari nash yang berbicara tentang sebahagian haiwan yang ada di syurga, diantaranya :

a. Dari Abu Hurairoh ra berkata,” Rasulullah saw bersabda,’Solatlah kalian di kandang kambing dan bersihkanlah tanahnya kerana ia adalah binatang syurga.” (HR. Baihaqi dan telah dishohihkan oleh al Albani dalam “Shohiul Jami’)
b. Dari Abi Mas’ud al Anshori berkata,”Telah datang seorang lelaki dengan membawa seekor unta yang masih terikat lehernya dengan pengikat dan berkata,’Ini untuk di jalan Allah.” Maka beliau saw bersabda,”Dikeranakan unta ini, maka bagimu pada hari kiamat sebanyak tujuh ratus unta dan seluruhnya telah diikat lehernya.” (HR. Muslim)
Imam Nawawi mengatakan,” .. ada yang menyebutkan : Maknanya dapat diertikan pahala sebesar tujuh ratus ekor unta atau juga dapat diertikan lahiriyahnya iaitu baginya di syurga tujuh ratus yang setiap darinya masih diikat lehernya, dia dapat mengendarainya kemana saja dia suka untuk membanggakannya, sebagaimana berita tentang kuda syurga dan kemuliaannya. Ini kemungkinan besar. (Syarh an Nawawi 13/38)
c. Unta dan kuda sebagaimana disebutkan Nawawi :
Dari Abi Ayyub dari Nabi saw bersabda,”Sesungguhnya penduduk syurga saling berkunjung dengan mengendarai unta putih yang bagaikan yaqut (batu mulia). Tidak ada di syurga sesuatupun dari binatang ternak kecuali unta dan burung.” (HR. Thabrani didalam al Kabir (4/179)

Diriwayatkan dari al Haitsami berkata,”Diriwayatkan oleh Thabarani dan didalamnya terdapat Jabir bin Nuh dan ia termasuk orang yang lemah.” (Majma’ Zawaid (10/413) al Albani juga melemahkannya didalam “Dhoiful Jami (1833)’

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahawasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw dan mengatakan,”Wahai Rasulullah saw apakah di syurga ada kuda? Beliau menjawab,’Sesungguhnya Allah swt memasukanmu ke syurga dan engkau boleh membawa seekor kuda dari yaqut merah yang terbang bersamamu di syurga kemana kamu suka.’ Dia berkata,’Ada seorang lelaki bertanya,’Wahai Rasulullah apakah di syurga ada unta?’dia berkata ,’Dia saw tidak mengatakan kepadanya seperti apa yang dikatakannya kepada temannya.’ Beliau bersabda,’Sesungguhnya Allah memasukkan kamu ke syurga yang didalamnya segala yang menyenangkan dirimu dan melazatkan matamu.’ (HR. Tirmidzi (2543) an dihasankan oleh al Albani dalam ‘Shohih at Targhib’ (3/522)
Dan ada yang sejenis itu dari Abu Ayyub didalam riwayat Tirmidzi (2544) yang dishohikan oleh al Albani juga (3/423)

Perlu diketahui bahawa burung-burung, kuda dan unta yang ada di syurga tidaklah serupa dengan yang ada di dunia kecuali sebatas namanya saja. Adapun bagaimana sifat yang sebenarnya maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah swt. Kita hanya mengetahui sebatas puncak keindahan dan keagunganya dikeranakan ia adalah bahagian dari kenikmatan yang disediakan Allah swt untuk para walinya di syurga. Untuk itu Nabi saw didalam hadits didepan mengisyaratkan bahawa kuda syurga dari yaqut (batu mulia) merah terbang dengan pemiliknya kemana saja dia suka.”

Kita berharap semoga Allah swt memberikan kenikmatan kepada kita dan memasukkan kita semua ke syurga dengan rahmat-Nya, sesungguhnya Dia lah Yang Maha Murah Pemberi dan Maha Mulia.

Wallahu A’lam


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.