<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Sabtu, 6 Disember 2008

Demi Allah, Semua Amal kita berdosa

Setiap mukallaf diperintahkan Allah SWT untuk memohon ampunan dan maghfirah setiap selesai melakukan amal soleh. Rasulullah saw menjelang hari-hari wafatnya mendapatkan firman Allah SWT yang berbunyi, " jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau Iihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah, Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepada-Nya, Sesungguhnya Dia Maha Menerima taubat.“ ( An Nashr: 1-3).

Lalu, kepada mereka yang selesai melaksanakan haji, Allah SWT berfirman, "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat orang banyak bertolak (Arafah), dan mohonlah ampunan kepada Allah." (AI Baqarah :199) .
Maka kewajipanmu adalah segera kembali kepada Yang Maha Menguasai dan Maha Mengetahui. Kewajipanmu adalah menutup semua waktu yang pendek dari sisa usiamu ini dengan istighfar dan taubat. Semoga Allah . SWT menerimamu termasuk dalam golongan orang yang diterima-Nya.

Semoga Allah SWT memaafkan kita sebagaimana orang yang dimaafkan-Nya,
Semoga Allah SWT menerima kita kembali kepada-Nya,

Para Nabi alaihimussalam, semuanya memohon ampunan dan maghfirah dari Allah SWT. Nabiyullah Nuh alaihissalam berkata pada kaumnya “... Maka aku berkata (kepada mereka), "Mohon ampunlah kepada tuhanmu.” (Nuh: 10).
Nabiyullah Adam dan lstrinya Hawa alaihimassalam, saat melakukan dosa keduanya mengatakan, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang merugi." (AI-A’raf:23)

Nabiyullah Hud alaihissalam juga berkata pada kaumnya, "Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhanmu... " (Hud : 3).
Nabiyullah Sulaiman alaihissalam, saat melihat kerajaan dan pasukannya berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki sesiapa pun setelahku. Sungguh Engkaulah Yang Maha Pemberi. (Shad : 35).
Nabiyullah Ibrahim alaihissalam di akhir usianya mengatakan, “…Dan yang sangat kuinginkan (Allah) mengampuni kesalahan-kesalahanku di saat hari kiamat. " (Asy-Syu’ara :82).

Allah SWT memuji orang-orang yang beristighfar dan menjanjikan mereka selamat dari penderitaan di dunia bila mereka beristighfar. "...Dan tidak (pula Allah) menghukum mereka selama mereka memohon ampunan." (Al-Anfal :33)
Di antara sifat Allah SWT yang disebut dalam Asmaul Husna, adalah tawwaburrahim atau Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Lihat surah Al- Hujrat ayat 12 dan juga As- Syu’ara ayat 25)

Maha suci Allah yang menghulurkan Tangan-Nya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang. Maha Suci Allah yang menghulurkan Tangan-Nya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu malam, sampai matahari terbit dari Barat. Dalam hadits Qudsi, Allah SWT berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku. Kalian melakukan kesalahan di waktu malam dan siang, sementara Aku mengampuni dosa kalian semuanya. Maka mohonlah ampun kepada-Ku, pasti Aku akan mengampuni dosa kalian." .

Maka, bilakah orang yang tidak mahu bertaubat, untuk bertaubat? Bilakah orang akan mahu kembali kepada Ar Rahman (Yang Maha Kasih), Betapa banyaknya orang, yang hingga kini tidak mahu kembali kepada-Nya? Bilakah seseorang akan bermuhasabah dengan amal yang dilakukannya di hadapan Allah? Bulan berganti bulan, terus menerus melakukan dosa dan tidak segera berhenti. Padahal, itu semua membuatmu makin mendekat pada neraka. Bukankah terrnasuk kerugian dan penyesalan, bila Allah memaafkan dan mengampuni ratusan ribu manusia tapi itu tidak termasuk dirimu?

Maka, bersegeralah saudaraku, untuk melepaskan lkatanmu dari neraka. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan memperbanyak selawat kepada Rasululah SAW memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dan segera melakukan banyak kebaikan. Selanjutnya, setelah itu semua sudah diketahui, aku serukan diri sendiri dan kalian semuanya untuk bertaubat nasuha dan banyak beristighfar mengangkat doa. Mohonlah kepada Yang Maha Hidup, semoga Allah SWT mengampuni kita semua.

Demi Allah, tidak ada amal kita yang dapat kita ajukan kepada Allah SWT. Semua amal kita salah dan semua perilaku kita dosa. Kita sangat faqir dan miskin di hadapan Allah SWT.Kita lemah dan banyak kekurangan di hadapan Allah. Kita khawatir dengan amal-amal kita, yang diselimuti riya dan sunn‘ah, sehingga amal itu menjadi sia-sia di sisi Allah SWT. Jika kita melakukan kebaikan, ltu pun sudah dibalas oleh Allah SWTdengan limpahan kurnia dan nikmat yang tidak terhitung, dan kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat itu selamanya. Sebahagian kita mungkin solat dan membaca Al-Quran atau berzikir, lalu kita menganggap itu adalah amalan-amalan yang sangat luar biasa, Padahal kita tidak menghitung, di mana kita saat bersenang-senang? Saat tidur? Saat makan dan minum? Saat bergurau dan bermain? Saat pergi dan berjalan ke satu tempat?

“Maha suci Allah SWT yang menghamparkan timbangan dan neraca yang adil bagi orang yang adil, Maha suci Allah yang telah menerima orang-orang yang bertaubat dengan sepenuh hati. Maha suci Allah yang membuka pintu taubat bagi orang yang ingin bertaubat kepadamu. Ampunkanlah kesalahan kami, yang telah kami lakukan tidak terhitung nilainya....


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.