<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 25 November 2008

Allahu Akbar! Mereka Tidak Mati


Amrozi tersenyum.. Amrozi tidak mati ..Amrozi tidak mati .. Amrozi Syahid...Amrozi Syahiiiid..... teriak Ust. Ja'far ( saudara Amrozi ), kemudian disambut dengan teriakan takbir ribuan masa di luar rumah keluarga syuhada Amrozi yang sejak pagi menunggu jenazah para syuhada.

Alloh swt. berfirman :

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” (QS Ali Imran, 3: 169)

Pernah juga diriwayatkan Abdullah bin Hiraam RA, pergi ke hari uhud dan dia memperoleh kemulian menjadi syahid di jalan Allah. Dan ada anaknya Jabir RA yang berkata:

‘Ketika ayahku terbunuh di medan Uhud, ketika menyingkap wajahnya, aku mulai menangis. Para Shahabat mencoba untuk mencegahku menangis, dimana Rasulullah SAW tidak mencegahku, dan bibiku juga menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, ‘apakah kamu menangis atau tidak Malaikat sedang meneduhinya dengan sayap-sayap mereka sampai kalian mengambilnya.’ Sungguh, ini adalah harga Syahadah,‘Apakah kamu menangis atau tidak, Malaikat meneduhinya sampai kamu mengambilnya.’ Ya tentu saja, mereka berbicara kebenaran, ‘Kami tidak akan menyerah.’

Ya tentu saja, “Kami tidak akan menyerah”; mereka telah beruntung memperdagangkan jiwa mereka dan sebagai imbalannya, mereka dibayar dengan Jannah.

Sungguh, masing-masing dari mereka adalah orang-orang besar dalam Ummat ini, ya Ummat. Dan ada Sa’ad bin Abi Waqqas yang berkata bahwa Abdullah bin Jahsh berkata kepadanya, ‘Haruskah kalian tidak berdoa?’ kemudian mereka pada satu sisi dan Sa’ad berkata :

Yaa Allah, jika aku menghadapi seorang musuh, biarkan dia sangat kasar, bengis dan brutal, untukku memeranginya dan dia memerangi aku; dan berikanlah aku kemenangan atasnya sampai aku membunuhnya.’ Kemudian Abdullah bin Jahsh berkata ‘amin’ dan kemudian (Abdullah bin Jahsh) terus berkata, ‘Yaa Allah kirimkanlah kepadaku seorang-laki-laki yang kasar, bengis dan brutal, dengan begitu aku bisa memeranginya hanya untukMu, dan dia memerangi aku, kemudian menangkapku dan memotong hidung dan telingaku, jika dengan demikian aku bertemu denganMu besok Yaa Allah, dan Engkau bertanya kepadaku, ‘Siapa yang memotong telinga dan hidungmu?’ Aku akan menjawab, hanya untukMu dan RasulMu.’ Dan Allah akan menjawab, ‘Kau berkata benar.’

Kemudian Sa’ad berkata, ‘Wahai anakku doa Abdullah Bin Jahsh lebih baik dari doaku! Sungguh, aku melihatnya pada hari terakhir dengan telinga dan hidungnya menggantung di atas seutas benang.’ (Zaad ul Ma’aad)

Mereka adalah orang-orang yang membasmi singgasana syirik. Mereka adalah orang-orang yang telah murni dengan darah mereka, membela negeri Islam. Mereka adalah orang-orang yang berpakaian sabar pada saat berperang ditengah ringkikan kuda, suara pedang dan terpaan debu dan kepala-kepala. Sungguh, orang yang bodoh adalah orang yang mencegah seruan jihad untuk dihidupkan kembali di abad ini. Orang yang bodoh adalah mereka yang mencegah pemuda untuk berjihad di Iraq, Palestina, Chechnya dan Afghanistan. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa sejarah kita terukir dengan darah pendahulu kita? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah SWT telah membeli kehidupan orang-orang beriman dengan kemenangan mereka Huur ul ‘Ayn?

Sungguh, Dia SWT menunjuk kepada mereka yang kendur dalam ketaatan mereka dengan mencela dan memperingati mereka, ketika Dia SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu:

"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS At Taubah, 9: 38-39)

Dan disini kita melihat fakta kesucian Allah SWT yang dilanggar. Kemudian rumah dan kalimat Allah dikotori, kehormatan wanita-wanita Muslim dilanggar. Fasad (kerusakan) telah tersebar dan kejahatan berlaku dimana-mana. Kemudian apa yang kita lakukan untuk itu? Adakah diantara kita yang tidak menginginkan Dien Allah menjadi dominan?!

Siapakah yang sudah berdarah-darah, diantara kita, untuk menyampaikan dien Allah?! Siapakah yang mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah di tengah malam sampai dia menjadi lelah untuk mendukung saudara-saudaranya Mujahidin dan lemah lagi miskin?! Dan sekarang seseorang dari kita akan takut untuk berkata dengan suara yang keras, pada saat menjadi seorang Imaam, ‘Yaa Allah dukunglah Mujahidin di…’ Dia akan takut berkata demikian pada saat berdiri di atas mimbar Rasulullah SAW! Kemudian dia akan ketakutan untuk mengatakan ini pada saat dia menjadi Imam Mihrab dan di dalam rumah Allah! Dia takut mengucapkan ini di dalam Ka’bah!

Kita tidak mempunyai alasan apapun bila kesucian Allah telah dilanggar, walaupun sekejap mata (bahkan sampai nafas terakhir, kita tidak mempunyai alasan untuk membolehkan kesucian Allah dilanggar). Maka dengarlah perkataan terakhir dari Sa’ad bin Ar Rabii RA; Ibnu Hisyam meriwayatkan dalam Sirah, setelah perang Uhud, dimana Rasulullah SAW bertanya:

'Siapa yang bisa menemukan Sa’ad bin Ar Rabii’ apakah dia gugur atau hidup?'

Seorang lelaki Anshar berkata, ‘Aku akan mencari Sa’ad Yaa Rasulullah.’

Kemudian dia mencari [untuk beliau SAW] dan menemukannya dalam keadaan mengenaskan terluka diantara kematian mengambil nafas terakhirnya. Kemudian aku berkata kepadanya bahwa Raulullah SAW memerintahkanku untuk mencarimu jika kami masih hidup ataupun gugur. Dia berkata :

‘Aku diantara kematian, maka sampaikanlah salamku kepada Rasulullah SAW dan katakan kepadanya, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan dimana Allah memberikan seorang Nabi untuk apa yang dia bawab kepada Ummatnya, dan sampaikan salamku kepada orang-orangmu dan katakan kepada mereka bahwa Sa’ad Bin Ar Rabii mengatakan kepada kalian bahwa kalian tidak punya alasan di depan Allah jika Nabimu SAW diperlakukan kejam dan walaupun sekejap mata.’

Orang Ansaari, aku tidak meninggalkannya sampai dia wafat, dan kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepadanya apa yang terjadi.

Sungguh, ‘Kita tidak mempunyai alasan di depan Allah jika Nabi kita dihina dan kalian telah mengedipkan mata.’ Setelah semua ini, apakah kalian ingin mematikan nur (cahaya) jihad, setelah dinyalakan dan dikobarkan pada masa Shahabat? Dan setelah semua ini, jihad akan redup setelah dia bersinar?! Apakah setelah semua ini dimana cabang jihad layu setelah dia melambai? Dan apakah setelah semua ini dimana kebaikan jihad akan menjadi susut setelah ini dahulu begitu bersinar?!

Apakah setelah semua ini dimana pintu jihad akan terkunci dan tidak terbuka? Dan kudanya telah dihentikan kemudian tidak lagi ditunggangi, dan tangan-tangan hina kuffar telah diperluas atas ummat Muslim dan tidak pernah dipotong. Dan pedang telah disarungkan dan tidak pernah dibuka lagi melawan musuh-musuh Millah dan Dien. Apakah setelah ini semua, lidah akan menjadi terdiam untuk mengatakan kebenaran kemudian jihad tidak lagi dibicarakan?!

Yaa Allah jagalah kami untuk tetap beriman, Yaa Allah kuatkanlah Imaan dalam hati kami!

Maka Tuba (kabar gembira dan jannah) bagi seseorang yang menjaga dirinya di jalan jihad, pengorbanan dan tetap teguh pada saat sukar. Dan berita gembira kepada kalian wahai ksatria, wahai seseorang yang memerangi orang-orang kufur, dari Yahudi dan tentara Salib, dimana mereka menduduki negeri kita. Tuba bagi kalian, sebagaimana kami melihat kalian berbaris dan bersorak ‘kami tidak akan pernah menyerah.’ Tuba bagi kalian, pintu jannah telah terbuka, piala telah diset, tahta telah diangkat dan Huur ul Ain telah muncul. Tuba bagi kalian yang telah memperdagangkan hidup dengan hidup yang abadi.

Tuba bagi seseorang yang telah diberikan kemenangan Syahid dan yang telah mendapat kedudukan Syahid, yang tidak akan pernah haus lagi, dan perdangangan mereka telah menguntungkan, kemudian mereka menjadi sangat bahagia diantara orang-orang yang bahagia. Allah SWT berfirman,

“Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS Ali Imran, 3: 170)

Yaa Allah berikanlah kami kemenangan! Yaa Allah berikanlah kami kemenangan! Yaa Allah dukunglah Mujahidin di mana saja mereka berada. Yaa Allah binasakanlah agresor Yahudi dan tentara salib. Yaa Allah jagalah kami agar tetap pada haq dan jihad hanya untukMu semata.

Semoga Allah menerima dari kalian Amrozi rh,Mukhlaz rh,Imam Samudra rh. dan dari kami wahai mujahidin, wahai seseorang yang melindungi negeri dan mempertahankan kehormatan ummat Muslim dan kehormatan Ummat. Wahai seseorang yang berperang untuk meninggikan panji Islam dan murni dari noda nasionalisme, patriotisme, demokrasi dan syirik.

sumber: Muslimdaily

Label:

14 Komen Dan Pandangan :
Anonymous Anonymous berpendapat...

Greatings im new to the forum, this is a great place to be hope im welcome[url=http://www.vista-registry-cleaners.com][img]http://www.vista-registry-cleaners.com/vistaregistrycleaner.gif[/img][/url]

26 Januari 2010 2:20 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

hello! find osx bit torrents here
http://www.apache3.net

6 Februari 2010 10:37 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Hi everyone! I don't know where to start but hope this place will be useful for me.
I will be happy to receive some help at the beginning.
Thanks and good luck everyone! ;)

9 Februari 2010 4:16 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Anyone ever used: www.designsonline.co.uk before?

10 Februari 2010 4:08 PTG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Witam doszedlem do wniosku ze ta strona jest najlepsza jezeli chodzi o [url=http://studencki-kredyt.pl]kredyt studencki[/url].

11 Februari 2010 9:15 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

http://studencki-kredyt.pl/szukaj/index.html
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-hipochondria/hipochondria.html]hipochondria[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-depresja/depresja.html]depresja[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-fobia/fobia.html.html]fobia[/url]

19 Februari 2010 6:19 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

[URL=http://johpetrikson.110mb.com/][IMG]http://img85.imageshack.us/img85/1757/pic11dq.th.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://johpetrikson.110mb.com/]Down load now![/url]

13 Mac 2010 1:51 PTG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Carhartt Jeans and Carhartt Pants have a mid-rise, relaxed fit, relaxed seat and thigh and is garment washed for softness. These women's work jeans feature a no-gap waistband, arc-resistant high-tension snap closure at waist, brass zipper fly with Nomex zipper tape, two reinforced back pockets and wide openings to fit over work boots. Carhartt is known for dependable women's work jeans, and these women's Flame Resistant Denim Jeans are no exception!

[url=http://www.canopa.com/brands/carhartt]Carhart[/url]

17 Mac 2010 2:54 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Ive been offered a hand me down, but would rather get a modern one, has anyone owned one of these:

http://bestqualityhighchair.jimdo.com/

17 Mac 2010 12:37 PTG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

http://energetyka-polska.eu/przemysl-odziezowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Nowe_strony
http://energetyka-polska.eu/wanad-pierwiastek-23
http://energetyka-polska.eu/przemysl-lekki
http://energetyka-polska.eu/produkcja-papieru
http://energetyka-polska.eu/przemysl-odziezowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Nowe_strony
http://energetyka-polska.eu/przemysl-wysokich-technologii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Nowe_strony
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Terytorium_Orleanu&redirect=no
http://energetyka-polska.eu/przemysl-metalurgiczny
http://energetyka-polska.eu/przemysl-drzewny
http://energetyka-polska.eu/przemysl-spozywczy
http://energetyka-polska.eu/elektrownia
http://energetyka-polska.eu/rodzaje-paliw
http://energetyka-polska.eu/przemysl-w-polsce
http://energetyka-polska.eu/paliwa-alternatywne
http://energetyka-polska.eu/biomasa-w-polsce

26 Mei 2010 4:23 PTG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

My old one is no good any more, has anyone ever bought one of these:

http://www.flixya.com/video/2456332/Petite_Star_Zia_Nurseryvalue.com

30 Jun 2010 8:26 PG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

На mp3шке я собрал просто обалденну колекцию музыки
http://mp3hka.com?Лучшая-музыка
http://mp3hka.com?mp3_музыка
http://mp3hka.com/?музыка-mp3
http://mp3hka.com/?Скачать-mp3-музыка
http://mp3hka.com/?mp3-музыка-бесплатно
http://mp3hka.com/?Скачать-музыку-бесплатно

12 Disember 2010 3:46 PTG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Fashion provocative divide graphics exchange for in effect any device rapidly with Adobe Fireworks CS5 software. Prototype websites, consumer interfaces, or rich media applications using both vector and bitmap tools. Import assets from Adobe Photoshop or Illustrator software and export to HTML and CSS, Adobe Outbreak Catalyst software, or the Adobe STYLE runtime. Optimize final figurativeness with the toil's supreme separate out graphics software.
baselinesoft.com/software/adobe-fireworks-cs5.html

15 Disember 2010 4:32 PTG  
Anonymous Anonymous berpendapat...

Зайди на наш ресурс и пошли всех нахуй!!!!
Никакой модерации, никакой цензуры,политкорректность в жопу.

http://bratva.name?скачать-музыку-mp3-шансон-блатняк
http://bratva.name?переделать-газовый-пистолет
http://bratva.name/forum ?купить-пистолет
http://bratva.name?Купить-ксиву

19 Disember 2010 5:09 PTG  

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.