<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 1 Disember 2008

Allah adalah puncak segala cinta

Adalah nikmat yang amat besar ketika Allah menjadikan kita beragama islam, menjadikan kita bersaudara dan Allah memerintah kita saling mencintai, saling membantu, saling menasihati dan saling menyayangi kerana Allah. Kalau bukan kerana nikmat dari Allah tentu kita tidak muugkin besaudara sebagaimana Allah nyatakan dalam firmannya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara” Al-Imran: 103
Tapi kemesraan itu, di zaman ini, beransur-ansur memudar, nilai-nilai ukhwah yang dibangun kerana Allah, perlahan-lahan semakin meredup. Banyak orang yang membangun hubungan dengan orang lain kerana kepentingan Dunia, kemanfaatan, kelompoknya semata. Mereka saling mencintai dan saling membenci kerana Allah. Senyum manis mereka hanya senyum yang dipaksa, bukan dari relung hati, tapi ada maksud duniawi di balik itu.
Fenomena diatas tentu bukanlah gaya hidup islami, bukan model persaudaraan salafus soleh pautan kita. Para salafus soleh jauh hebat model persudaraannya. Persaudaraan mereka murni, cinta mereka tulus kerana Allah, kasih sayang dan persahabatan mereka semata-mata kerana Allah, bagi mereka Allah adalah puncak segala cinta. Rasulullah Bersabda “ kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian benar-benar beriman, dan tidak beriman seseorang selagi ia tidak saling mencintai” (HR Muslim)
Ada sejumlah hak-hak dan kewajipan yang mesti ditunaikan oleh orang-orang yang saling mencintai didalam islam, dimana masing-masing dihubungkan oleh ikatan ukhwah islamiyah (persaudaraan iman). Al-Quran dan Hadits nabawi memberikan kepada kita gambaran sempurna tentang persaudaraan sesama muslim dalam kehidupannya didunia ini. Allah berfirman “ dan orang-orang yang beriman, lelaki an perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (QS. At Taubah: 71)
Rasulullah bersabda: “orang mukmin itu bersahabat dan disahabati, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersahabat dan disahabati.” (Ash Shahihah no.426; Shahihul Jami’ 6662)
Adakah ada persahabatan yang lebih baik dari persahabatan yang digariskan oleh Al-Quran? Adakah ada persahabatan yang lebih tulus dari persahabatan yang digariskan oleh islam?. Sesungguhnya persahabatan dalam islam berlandaskan nasihat dari Allah.
Sejenak mari kita melihat sebahagian dari sejarah para salaful-ummah yang telah memberi keteladanan sempurna kepada kita tentang makna persaudaraan hakiki.
Ibnul Arabi mengisahkan: “ selesai perang yarmuk didapati ikrimah bin Abi Jahl, Suhail bin Amr,Al-Harits bin Syam, dan sekelompok orang dari bani Al-Mughirah dalam keadaan nazak, dibawakan air untuk mereka namun mereka semua saling menawarkan air tersebut hingga semuanya wafat dalam keadaan tidak minum air tersebut. Ketika dibawa air untuk Ikrimah, ia melihat bahawa suhail bin Amr sedang memandangnya, maka ia berkata: ‘berikanlah air itu kepadanya terlebih dahulu.’ Mereka semua akhirnya wafat sebelum meminum air tersebut”
Allahu Akbar! Masing-masing dari mereka mempertaruhkan nyawa untuk saudaranya, mereka mendahulukan kepentingan saudaranya atas dirinya sendiri, padahal ia sendiri sangat memerlukannya. Betapa jauhnya perbezaan antara kita dengan mereka.
Ada beberapa hak persaudaraan yang mesti kita tunaikan, agar persaudaraan yang kita bangun menjadi abadi, supaya ukhwah imaniah kita tulus dan diredhai.
Pertama, mencintai saudara kita kerana Allah SWT. Hendaklah seorang mukmin mencintai saudaranya kerana Allah bukan kerana kepentingan kehidupan atau hal-hal lain. Ketulusan persahabatan dan persaudaraan akan terwujud jika dilandasi oleh keikhlasan kepada Allah SWT. Saling mencintai dan bersahabat kerana Allah SWT adalah persahabatan yang tidak akan luntur, dan disinilah manisnya iman akan dapat dirasakan. Rasulullah SAW bersabda; “ ada tiga perkara yang jika terdapat pada diri seseorang nescaya dia akan merasakan manisnya iman,…., ia mencintai seseorang dan ia tidak mencintainya melainkan kerana Allah,….” (HR Bukhari no. 16 dan 21; muslim no. 43)
Kedua, memberikan bantuan kepada saudara kita, baik berupa bantuan harta atau yang lainnya. Sebahagaian ulama kita mengatakan ; janganlah seseorang mukmin menunggu saudaranya yang kekurangan, meminta bantuannya yang telah ia pilih sebagai sahabat yang saling mencintai kerana Allah.
Baginda Rasulullah pernah bersabda: “orang mukmin bagi orang mukmin yang lain seperti bangunan saling menguatkan satu sama lain.” (HR Bukhari no. 481,2446,6026; Muslim no. 2580). Beliau juga mengatakan: “barangsiapa yang membantu keperluan saudaranya maka Allah SWT akan membantu keperluannya”. (HR Bukhari no. 2442; Muslim no. 2580)
Ketiga, menjaga kehormatan saudara kita. Kehormatan dan harga diri seorang muslim secara umum adalah haram dicabul oleh orang lain, lebih-lebih jika ia sahabat kita yang kita cintai, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian”. (HR Bukhari no. 1742 dan 6043).
Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kehormatan saudara kita, misalnya, jangan menghinanya, jangan bertanya urusan-urusan peribadinya dengan detail dan jagalah rahsianya.
Keempat, menjauhi sifat buruk sangka kepada saudara. Dalam hal persaudaraan islam, mengharuskan adanya kejujuran dan kebaikan diantara dua orang bersaudara. Allah melarang kita berburuk sangka kepada saudara kita. Allah berfirman: “ hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perangsangka, kerana sebahagian dari keburuk sangka itu dosa”. (QS. Al-Hujurat: 12)
Rasulullah bersabda: “sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta”. (HR Bukhari no. 6066; Muslim no. 2563). Umar bin Khatab RA. menasihati kita: “janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan persangkaan yang buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari lisan saudaramu padahal kalimat tersebut masih mungkin untuk dibawa kepada makna yang baik”.
Kelima, menjauhi perdebatan dengan saudara kita sendiri, syaitan sentiasa mencelah ketika perdebatan berlangsung untuk meretakkan hubungan persaudaraan kita. Rasulullah SAW bersabda: “ barangsiapa meninggalkan dusta (perdebatan)sementara ia dalam kebatilan maka akan dibangunkan untuknya istana dipinggiran syurga, dan barangsiapa meninggalkan perdebatan padahal ia berada diatas kebenaran nescaya akan dibangunkan untuknya istana di tengah syurga dan barangsiapa yang membaguskan akhlaknya nescaya akan dibangunkan istana dipuncak syurga.” (HR Ibnu Majah, At Tirmidzy beliau berkata ‘hadits hasan’)
Keeanam, berbuat baik dalam perkataan dan memaafkan kesalahan saudara kita. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang saudaranya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Allah berfirman: “dan katakanlah kepada hamba-hamba-ku: hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik(benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”. (QS.Al-Isra: 53)
Jika kesalahan saudara kita terkait dengan hak Allah SWT maka bentuk memaafkannya adalah dengan tidak menyiarkan kekeliruan itu dihadapan orang lain, dengan tetap menasihatinya dan meluruskannya.
Ketujuh, berkerjasama dalam kebaikan dan taqwa, Allah berfirman: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS: Al-Maidah: 2). Semoga Allah mengumpulkan kita diatas tauhid dan sunnah.
Kelapan, menasihati dengan cara yang baik jika berbuat kesalahan, saling menasihati antara kaum muslimin, tidak menafikan persaudaraan kasih sayang diantara mereka, ketahuilah hal tersebut merupakan salah satu tanda cinta dan rasa kasih sayang diantara mereka.
Sebahagian kaum muslimin salah faham dalam hal ini, sebahagaian dari mereka menyangka bahawa kesalahan yang harus dibetulkan hanyalah kesalahan seperti rasuah, berbohong, berzina dan lainya. Mereka lupa bahawa ada kesalahan yang besar yang membuat kaum muslimin jadi terkebelakang dan berada dalam kehinaan iaitu jauhnya mereka dari agama, terjerumus mereka dalam kesyirikan dan berbagai macam perbuatan bid’ah dan khurafat.
Dan saling menasihati pada kesalahan tersebut bukan bererti membuat perepecahan diantara umat islam, bahkan hal tersebut akan mempersatukan umat kedalam agama islam yang sempurna dan murni sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Wallahu ta’aala a’lam.


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.