<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 11 Januari 2009

Bangkitlah....Tidak ada kebangkitan kecuali dengan bersungguh-sungguh kembali kepada Allah. Walau merancang program sehebat mana pun, tetapi jika tidak ikut aturan Allah, pasti tidak akan berkat. Allah yang mempunyai langit dan bumi, Dialah yang paling berhak mengatur alam ini. Dialah yang paling berhak meletakkan aturan hidup bagi manusia. Maka syarat utama untuk bangkit adalah dengan bersungguh-sungguh bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan bergungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan-Nya, Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya untuk bangkit, yang pertama dipesankan adalah: faqultus thagfiruu rabbakum innahuu kaan ghaffaraa (aku katakan kepada kaumuku: rninta ampunlah kepada Tuhanmu kerana sasungguhnya Dia Maha Pengampun).

Perhatikanlah betapa hakikat kembali kepada Allah adalah bekal utama menuju suatu kebangkitan. Semua para Nabi tidak lain risalahnya, kacuali hanya mengajak kembali kapada Allah. Inti risalah Al Qur’an adalah ajakan untuk bertawakal.Takwa ertinya bersungguh-sungguh ikut Allah. Pesan-pesan Rasulullah adalah takwa. ini ertinya bahawa hanya dengan ikut Allah kebangkitan akan dicapai, kerana itu setiap kita apabila bicara kebangkitan, kita harus bicara kesungguhan mentaati Allah swt. Setiap kita bicara tentang masalah bagaimana jalan keluar,jawapannya hanya satu: bersungguh-sungguh ikut Allah swt. Dalam surah Ath-Thalaq:2 Allah berfirman: "Barangsiapa yang bertakwa kepada AlIah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

"Jalan keluar" (makhrajan) ertinya jalan keluar segala persoalan. Bagi Allah segala persoalan sangat mudah. Hal-hal yang di mata manusia mustahil, bagi Allah boleh terjadi. Api yang panas dapat Allah perintahkan dingin ketika Nabi Ibrahim dibakar. Maka dinginlah api dan selamatlah Nabi Ibrahim. Secara akal itu mustahil tetapi bagi Allah itu sangat mudah.

Kisah Ashhabul kahfi adalah bukti yang lain, bahawa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan akal yang mana dapat mengatakan bahawa seseorang dapat hidup bertahun-tahun tanpa makan dan minum. Semua akal akan mengatakan itu mustahil.Tetapi bagi Allah itu mudah. Perhatikanlah Ashhabul kahfi, mereka dapat hidup selama 309 tahun tanpa makan tanpa minum. Suatu usia yang belum tentu dapat dicapai oleh mereka yang makan dan mlnum.

Jelaslah bahawa hanya dengan ikut Allah sahaja, kita untuk dapat bangkit dan keluar dari permasalahan yang berkepanjangan. Sayangnya banyak manusia tldak menyedari. Mereka masih lebih suka mempersulit diri. Mereka masih merasa hebat, sehingga tidak mahu bergantung kepada Allah.

Mereka masih merasa cukup dengan kemampuan akal dan teknologi yang mereka punya. Mereka masih lebih mengutamakan cara hidup dengan ciptaan mereka sendiri dari pada cara hidup yang datang dari Allah.`Akibatnya hidup mereka tidak berkah. Penyimpangan di sana-sini terjadi. lman hanya sekadar basa-basi. Akibatnya tidak ada rasa takut kepada Allah.

Bila rasa takut kepada Allah tidak ada, maka yang akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Bila ini yang terjadi, maka kebangkitan dengan cara apapun tidak akan tercapai. Berteriakan untuk bangkit, itu semua hanya cakap saja. Hanya dengan menguatkan iman, dan bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, kebangkitan akan dapat terbukti. Sejarah mencatat bahawa kemenangan Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya sampai mencapai masa keemasan adalah kerana kesungguhan mereka mentaati Allah.

Wallahu a’Iam bishshawab.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.