<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Khamis, 14 Mei 2009

Kelahiran Jesus Mengangkatnya Sebagai Tuhan?

PERHATIAN:Video ini membahaskan kesahihan Aqidah Kristian berhujahkan Bible.


Kristian mempercayai Triniti,namun tidak pula mengkaji perkataan Elohim,yang bermaksud Tuhan-Tuhan yang ada dalam Bible.Namun ia telah dijelaskan oleh Syeikh Ahmad Deedat bahawa ia kata jamak yang membawa maksud penghormatan.Jika kelahiran Jesus @ Isa a.s menjadi dalil ketuhanannya, Adam lebih layak menjadi Tuhan berbanding Isa,kerana Jesus @ Isa a.s lahir beribu tanpa bapa, Adam wujud tanpa bapa dan ibu.Al-Quran sendiri telah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59...
Sesungguhnya umpama(kejadian)Isa di sisi Allah,seperti(kejadian)Adam,Allah jadikan dia dari tanah,kemudian Allah berkata kepadanya:Jadilah engkau,maka jadilah ia.
Sekali lagi kehalusan bahasa dipaparkan,berdasarkan kata Eli(Matthew 27:46 dan Mark 15:34) serta kata Alaluyah(Revelation Chapter 19),kedua-dua kata tersebut begitu padan dengan kata Allah dalam bahasa Arab.Jesus @ Nabi Isa a.s tidak pernah mendakwa mukjizatnya sebagai bukti ketuhanannya,seperti yang tercatat dalam John 11:41-42 ketika beliau mendapat mukjizat untuk menghidupkan semula Lazarus.Bahkan,Kristian melontarkan persoalan sama ada Jesus @ Isa a.s penipu,gila atau Tuhan?(Pelik bukan bunyinya).Siri ke-5 ini menutupkan penghujahan Syeikh Ahmad Deedat.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.