<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 6 Mei 2009

Jesus Bukan Anak Tuhan!


Siri 2 kali ini menyorot penerangan Almarhum Syeikh Ahmad Deedat mengenai Konsep Triniti dalam Kristian,iaitu Tuhan Bapa,Tuhan Anak dan Roh Suci(Holy Ghost).Menurut aqidah Islam, menjadi kesalahan[SYIRIK] jika kita menyamakan mana-mana makhluq dengan Allah Subhanallahu Wa Taala.Namun menurut pandangan SEMUA Gereja Kristian,menjadi BIDAAH(disebut Monarchianism atau Sabellianism) sekiranya MENYAMAKAN Jesus dengan Tuhan Bapa.Jesus menentang konsep Triniti,sebagai mana yang tercatat dalam Bible,iaitu Matius Chapter 23:Verse 9

No man your Father on Earth,for that is only One who is your Father,which are in Heaven.
Janganlah kamu menyebut sesiapapun Bapa di Bumi ini,kerana hanya Satu Bapamu,iaitu Dia yang di Syurga.

83 kali!Itulah jumlah kata 'Son of man'(anak manusia) yang merujuk kepada Jesus @ Isa a.s. Syeikh Ahmad Deedat juga merujuk kepada Job(Ayub) Chapter 25:Verse 4-6 bahawa Isa a.s juga hanyalah MANUSIA,bukan TUHAN.Jesus dirujuk sebagai Anak Tuhan hanya 13 kali! Berkali-kali lebih kecil berbanding dirujuk sebagai anak manusia.Tanyalah pada pendakwah-pendakwah Kristian,siapakah yang bergelar Son of Man?Tidak lain dan tidak bukan dialah Jesus a.k.a Isa a.s,yang lahir dari rahim Maryam sebagai mana semua manusia dilahirkan

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.