<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Sabtu, 27 September 2008

INFO KORPORAT

MUQADDIMAH

Firman Allah S.W.T : Kamu adalah sebaik umat yang dikeluarkan dari manusia menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dan beriman dengan Allah… Lumrah manusia yang beriman hendaklah mereka melakukan segala perintah dari Allah dan meninggalkan laranganNya. Di akhir zaman ini banyak berlakunya penyalahgunaan nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap hambaNya. Sebagai seorang Da’i yang sentiasa menyeru kejalan kebenaran hendaklah menyiapkan diri mereka dengan kemantapan iman kepada Allah dan ilmu pengetahuan. Yakinlah bahawasanya Allah pembuka hati manusia kejalan kebenaran kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Kita hanyalah seorang penyeru kejalan Allah semata-mata.


TEMA

.:: KE ARAH DAKWAH EFEKTIF ::.


MATLAMAT DAN OBJEKTIF BADAN DAKWAH

Ø Melatih Setiap AJK Badan Dakwah dan semua pelajar agar menyukai Dakwah Islamiah
Ø Melatih pelajar supaya menjadi insan yang berguna di dunia dan akhirat

Ø Menyemai sifat Mahmudah dalam diri pelajar

Ø Menjadikan Badan Dakwah sebagai satu badan yang melatih bakat-bakat baru dalam bidang Dakwah Islamiah


VISI BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH


- Melahirkan pelajar yang berkebolehan dalam bidang dakwah

- Memberikan penghayatan islam sebenar kepada pelajar

- Melahirkan Da’i (Pendakwah) yang berkebolehan yang bertunjangkan islam yang hakiki

- Melahirkan pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang menurut panduan nabi Muhammad S.A.W


MISI BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH

- Menghapuskan sifat-sifat buruk dan keji yang ada dalam setiap pelajar dan AJK Badan dakwah

- Memberi penghayatan ajaran islam yang sebenar menurut Nabi Muhammad S.A.W

- Menghidupkan budaya ilmu mengikut islam

- Menghidupkan budaya " Menyuruh kepada kebaikan dan Mencegah daripada kemungkaran"

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.