<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Khamis, 1 Mei 2008

MAJLIS PENUTUP LIGA QIADI

KHAMIS, 1 MEI 2008 – Setelah sebulan barisan pimpinan MAAHAD DARUL ANUAR memerah tenaga bagi mengapai matlamat iaitu ketaqwaan dan kesatuan yang merupakan suatu kunci bagi menghadapi suatu cabaran di dalam masyarakat. Sesebuah organisasi memerlukan suatu kerjasama bagi mengeratkan jalinan ukhwah yang harmoni. Apabila ukhwah terjalin, maka sesebuah organisasi seolah-olah menjadi suatu benteng yang kukuh dan sangat sukar untuk dirobohkan oleh musuh-musuh yang tidak menyukai akan kebangkitan islam di muka bumi ini. Menyedari akan keasatuan dan jalinan ukhwah adalah asas bagi terbentuknya sesebuah organisasi yang sangat kuat. Jadi untuk menghadapi cabaran, maka kami BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) yang mencintai akan terwujudnya ukhwah dan persatuan, dengan ini kami telah merancang program ini. Di dalam program ini kejuaraan bukanlah matlamatnya tetapi kemuafakatan itulah kemenangan. Dari Liga ini jua membuktikan kehebatan sesebuah organisasi di dalam kerjasama menghadapi cabaran. Setelah sebulan menanam, tibalah masa menuai hasilnya di Hari Penutup Liga Qiadi bagi tahun keduanya ini. Di bawah di sediakan papan keputusan dan gambar-gambar pada Liga Qiadi dan Hari Penutup Liga Qiadi.


Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.