<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 6 April 2008

PROJEK BERDAKWAH MELALUI PENERBITAN (BMP) DAN LIGA QIADI

AHAD, 6 APRIL 2008 – Badan Latihan Dakwah Islamiah (BALADI) segali lagi telah melancarkan satu produk terbaru mereka yang mula dilancarkan pada tahun ini bagi mengapai matlamatnya untuk berdakwah ke arah dakwah yang lebih efektif dan diterima bagi remaja masa kini. Pihak BALADI telah menamakan produk terbarunya ialah, “PROJEK BERDAKWAH MELALUI PENERBITAN (BMP)” yang mula dilancarkan pada pagi ini. Difahamkan juga pihak BALADI akan memasukkannya didalam fail Pembangunan Pelajar iaitu DIDIK INSAN MAAHAD DARUL ANUAR (DIMA) bermula tahun 2009, insya’allah. Ini adalah kerana DIMA merupakan strategi memperkasa program tarbawi pelajar secara lebih meluas dan tersusun. Ia adalah pelan bertindak ke arah pembentukan peribadi pelajar muslim terpuji. Ia lahir dari komitmen MADA menjana kecemerlangan akademik dan akhlak. DIMA bermatlamat memberi pendedahan tentang kesyumulan Islam sebagai manhaj hayah. DIMA menjadikan warga MADA lebih memahami Islam dengan sebaiknya, lebih menghayati nilai masa, merasai dirinya diberi perhatian, lebih bertanggungjawab, berdisiplin serta kearah pembudayaan ilmu dan nilai-nilai murni. Khulasahnya, DIMA adalah pemangkin muntolaq generasi pewaris, pembentukan akhlak acuan Islam dan penggerak potensi kepimpinan pelajar.

Pada masa yang sama juga, pihak BALADI juga telah membuat perasmian bagi LIGA QIADI bagi tahun kedua, ia merupakan suatu alternatif bagi menjaga hubungan diplomatik yang subur dan baik bersama barisan pimpinan dan pelajar. Liga ini disertai oleh 6 Kumpulan iaitu, BADADIS (BADAN DISIPLIN / PENGAWAS), BKJ (BADAN KAUNSELING DAN KERJAYA), BADAN MAKTABAH (PUSTAKAWAN), BADAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (BOSS), BARISAN WAKIL PELAJAR MADA (KETUA DAN PENOLONG TINGKATAN) dan BALADI sendiri. Ianya akan berlangsung selama satu bulan, bermula 4 April hingga 30 April ini.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.