<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 7 Julai 2009

Perahu Takwa

"Dunia itu ibarat laut yang dalam, telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya, maka hendaklah perahu duniamu itu takwa kepada Allah ‘Azza Wajalla."

Imam Nawawi di kumpulan hadits arba’ain-nya, mengutip hadits berikut,

Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada, iringilah kesalahanmu dengan kebaikan nescaya ia dapat menghapuskannya dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik.” (HR Tirmidzi)

Secara sederhana, takwa adalah mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

Akan sangat luar biasa sekali, jika kita dapat menjadi pribadi yang bertakwa, di mana pun kita berada. Bertakwa dalam konteks dimensi ruang: di rumah, di pejabat, di pasar, di tempat hiburan. Dalam konteks pekerjaan, sebagai seorang suami, isteri, pengusaha, pegawai, businessman, olahragawan, seniman, dan sebagainya

Di mana pun, Bila pun Takwa is Number One

Di masjid, di rumah, di pejabat, di jalanan, di tempat hiburan, dan di mana pun kita berada, setiap kita berusaha membawa satu sikap yang indah, takwa.

Maka hanya akan ada profesional yang amanah di tempat kerja, orang soleh yang sedang menghibur diri di tempat rekreasi, pedagang yang jujur di pasar, pemimpin yang takut kepada Allah di pemerintahan, di segala setiap pekerjaan, di segala tempat aktiviti, baik ketika sendiri mahu pun bersama orang lain, jika ketakwaan dapat dijadikan landasan utama, tentu akan terbentuk sistem hidup yang sangat mempesona.

Ketakwaan tidak dapat pisah-pisahkan, harus bersikap menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, tidak dapat setengah-setengah, tidak dapat separuh-paruh, harus penuh, dan menyeluruh.

Derajat yang Tinggi

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (QS. Al-Hujuraat: 13)

Mahukan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah..?

Kalau mahu, jadilah orang yang bertakwa, kerjakan perintahNya, jauhi laranganNya, di mana pun, di waktu apa-pun, sebagai apa-pun, ketika sendiri, mahu pun ketika sedang bersama orang lain.

Semoga kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa (amin).

© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.