<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 21 Julai 2009

Jika Dunia Adalah Penjara

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir.” (HR. Muslim)
Jika dunia adalah penjara, maka kematian adalah kunci pembebasannya.

Hal ini bukan bererti agar kita mengharap-harap kematian, atau malahan mendahului takdir Allah dalam hal kematian.

Janganlah seorang di antara kamu mengharapkan kematian dan jangan pula memohonnya sebelum kematian itu datang menjemputnya. Sesungguhnya apabila seorang di antara kamu meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya dan sesungguhnya usia seorang mukmin itu akan menambah kebajikan (bagi dirinya). (HR Muslim)

Tambahan pula jika perbuatan/tingkahlaku kita selama di dunia merupakan amalan-amalan yang rosak/kotor/buruk, dengan terlepas dari dunia, kita tentu akan bertemu dengan ganjarannya (berupa siksaan/azab). Naudzubillah.


Dunia adalah penjara, membatasi kita


Jeruji penjara membatasi gerak-langkah penghuninya. Mungkin seperti itu pula yang dimaksud dengan “dunia adalah penjara” bagi kaum muslimin. Ada batasan-batasan yang jelas dan tegas yang harus perlu kita patuhi.
Kita harus mampu menahan diri dari beberapa hal yang terlihat “indah” semacam perzinaan, minuman keras, harta yang tidak halal (rasuah, suap, riba) dan lain sebagainya.

Syurga adalah tempat kembali kita (Insya Allah)
Selama berada dalam “penjara”, bersabarlah, ikutilah peraturannya, jalankan perintahNya, jauhi laranganNya. Janganlah merasa lelah berada dalam kebaikan, kerana “penjara” ini hanya sementara, sebentar saja.

Akhirat adalah tempat kembali kita, dan hanya ada dua pilihan tempat di sana, syurga atau neraka. Tingkah-laku kita selama berada di dalam “penjara” inilah yang menentukannya. Jika khilaf atau salah, bertaubatlah, sebab tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Jauhi diri dari mengerjakan dosa-dosa besar (syirik, zina, derhaka kepada orangtua, membunuh, dll).

Jalani hari-hari di dalamnya dengan perbuatan sebagai seorang muslim, iaitu mengesakan Allah (memurnikan tauhid, tidak berbuat syirik), menjalankan solat 5 waktu sehari, puasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan pergi haji (jika mampu).
Semoga setelah kita “terbebas” dari “penjara” ini, kita akan menerima penyambutan yang meriah,

(iaitu) syurga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum" (keselamatan atasmu berkat kesabaranmu). Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (QS. Ar-Ra'd: 23-24)

© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.