<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 10 Jun 2009

Bahagian 1: MEMAAFKAN


Memaafkan orang lain dalam bahasa Arab disebut al-afwu. Al-afwu bererti memberi maaf, memberi ampun terhadap kesalahan orang tanpa ada rasa benci terhadap orang yang bersalah atau sakit hati atau ada keinginan untuk meambalas padahal dia mampu untuk membalas. Oleh kerana itu, memaafkan buat sementara waktu dengan menyimpan perasaan buruk untuk membalas pada waktu yang lain, tidaklah disebut memaafkan.
Mengampuni dengan menyembunyikan kebencian terhadap orang yang berbuat kesalahan, itupun bukan memaafkan. Memberi maaf yang timbul kerana tidak mampu membalas juga bukan memaafkan.

Allah menamakan dirinya sebagai Al Afuwwun yang bererti Maha Pemaaf, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 149: ”Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.” (QS. An-Nisa: 149)

Di dalam Al-Quran, Allah banyak menyuruh kita untuk memaafkan orang lain dan sangat memuji perbuatan tersebut. Sikap pemaaf termasuk salah satu tanda orang yang bertakwa. Allah berfirman: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (iaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang mahupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali-Imran: 133-134)

Al-Quran adalah sumber budi pekerti Rasulullah. Di antara sifat-sifat beliau adalah pemaaf, banyak memberi maaf, dan pemaafannya itu di saat beliau kuasa dan mampu untuk membalas. Sikap pemaaf beliau timbul dari jiwa yang pemurah. “Aisyah ra., menceritakan tentang sikap pemaafnya Rasulullah. Beliau berkata: “Aku sama sekali belum pernah melihat Rasulullah membalas kerana beliau dianiaya selama tidak dilanggar larangan-larangan Allah. Tetapi apabila larangan-larangan Allah dilanggar, beliau amat keras marahnya. Beliau memaafkan kesalahan orang lain yang mengenai dirinya, kerana memaafkan itu adalah sifat yang utama. Tetapi beliau tidak memberi maaf terhadap sesuatu yang menyinggung agama dan berhubungan dengan hak-hak Allah, kerana kemaafan dalam hal ini bererti penghinaan terhadap hak-hak Allah.”

Ada sebahagian orang yang tidak mampu mengendalikan rasa marahnya sehingga tidak dapat memberi maaf atas kesalahan orang lain, seakan-akan ia adalah manusia yang sempurna yang tidak pernah berbuat salah kepada orang lain. Padahal Allah saja terhadap hamba-hamba-Nya sangat pemaaf. Sikap pemaaf ini sebenarnya mengingatkan kepada diri kita sebagai manusia biasa, yang tidak akan bebas dari dosa dan kesalahan, bahawa kita pun sangat mungkin melakukan kesalahan itu terhadap orang lain. Keadaan seperti ini akan menuntut kita untuk meminta maaf dan menginginkan kesalahan kita dimaafkan.

Wallahu'alam bishowab…

© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.